กร มอุตุฯ เตื อน คนไ ทยเตรี ยมตัวรั บมือ อาก าศหน าวเย็ นลงกว่าเ ดิม

วันที่ 7 ธ.ค.2563 กรมอุ ตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อ ากาศ 24 ชั่วโ มงข้างหน้า บริเว ณความกดอากาศสูง

หรือม วลอากาศเ ย็นกำลังค่อนข้างแ รงปกคลุมประเทศไ ทยตอนบน ทำให้บริเ วณดังกล่าวมีอากาศเย็ นถึง

หนา วและมีลมแ รง ในขณะที่ลมตะวันตกพัดพ าความหนาวเย็ นจากประเทศเมี ยนมาปกคลุมบริเ วณภาคเห นือ

ลักษ ณะเช่นนี้ทำให้บริเ วณดังกล่าวมีอาก าศหน าวและอุณห ภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเ ซลเ ซียส

ส่วนบริเว ณยอดด อยและย อดภูมีอาก าศหน าวถึงหน าวจัดกับมีน้ำค้ างแ ข็งบ างพื้นที่

ขอให้ประชาช นบริเ วณดังกล่ าว ดูแลสุขภ าพเนื่ องจากสภ าพอาก าศที่หน าวเย็ นลงไว้ด้วย สำหรับมร สุมตะวันอ อกเฉี ยงเห นือ

ที่พั ดปกค ลุมอ่ าวไ ทยและภ าคใต้มีกำลังปานกล าง ทำให้ภ าคใต้มีฝนฟ้ าคะนองบ างแห่ง ส่วนคลื่ นลมบริเ วณอ่ าวไ ทยมีกำลังป านกลาง

โดยอ่ าวไทยตอนล่างมีคลื่ นสูงประม าณ 2 เม ตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่ นสูงมากกว่า 2 เม ตร ขอให้ช าวเรื อบริเ วณ

ดังกล่าวเดิ นเ รือด้วยความร ะมัดร ะวัง และควรห ลีกเลี่ ยงการเดิ นเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้ าคะน อง ฝุ่นละอ องขน าดเล็ก

ในร ะยะนี้ประเทศไ ทยตอนบนมีลมแ รง ดังนั้นการสะส มของฝุ่นละอ อง/หม อกควันจะน้ อยลง

พย ากรณ์อา กาศสำหรับประเทศไ ทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.ขอ งวันนี้ ถึงเวลา 06.00 น.ของวันที่ 8 ธ.ค.นี้

ภาคเห นือ อาก าศหน าว อุณ หภูมิจะลดลง 1-2 องศาเ ซลเ ซียส อุณห ภูมิต่ำสุด 13-17 องศาเ ซลเซี ยส

อุณห ภูมิสูงสุด 28-31 องศาเ ซลเซี ยส บริเ วณย อดด อยอาก าศหนาวถึงหน าวจัด และมีน้ำค้ างแ ข็งบ างพื้นที่

อุณห ภูมิต่ำสุด 3-13 องศาเ ซลเ ซียส ลมตะวันออกเฉี ยงเห นือ คว ามเร็ว 10-25 กม./ชม.

เตรี ยมเสื้ อกันหน าวให้พ ร้อมด้ วยนะครับ

ข้อมูลmumkhao

Show More