สินเ ชื่อประชาช นสุ ขใจ จากอ อมสินใจ ให้ 10,000 ถึง 200,000บ าท

ในช่ วงที่สถ านกา รณ์โค วิดกำลังแ พร่ระบ าด ผู้คนกำลังเดื อดร้ อน ทั้งปั ญห าเรื่ องการเ งิน การเป็นอยู่ที่ย ากลำบ าก

ทางธนาค ารอ อมสินก็ได้ออกมาต รการดีๆ เพื่อที่จะช่ วยเหลือประชาช นช าวไ ทยมาโ ดยตลอด

หนึ่งในมาต รการสินเ ชื่อตามนโยบ ายรั ฐ คือ สินเ ชื่อประชาช นสุขใจ ที่ทางธนาค ารออ มสิน ปล่ อยวงเ งินให้กู้ยื ม

ตั้งแต่ 10,000 บ าท ถึง 200,000 บ าท ถื อว่าเป็นข่ าวดีสำหรับคนที่กำลังเดื อดร้ อนในเรื่องการเ งิน

จุดเ ด่นของ เงิ นให้กู้ยื ม สินเ ชื่อ ประชาช นสุขใจ

ให้กู้เพื่ อใช้เป็นเงิ นทุน หมุ นเ วียน เพื่อประกอ บธุรกิจ

รา ยละเอี ยดของ เงิ นให้กู้ยื ม สินเ ชื่อ ประชาช นสุขใจ

ทางธนาค ารออมสิน ปล่ อย เงิ นให้กู้ยื ม ให้กู้ได้ตามความสามารถ ในการชำระเงิ นคื น ให้กู้เริ่มต้นที่ 10,000 บ าท

ไปจ นถึง 200,000 บ าทเมื่อร วมจำน วนของเ งินกู้ คงเห ลือ ตามสัญ ญาเดิม ของสินเ ชื่อ ในโค รงการ ธนาค าร

ประชาช น รวมทุกประ เภทแล้ว กับจำนวนเ งินที่กู้ วันที่ทำนิ ติกร รม จะต้องไม่เ กินที่ 200,000 บ าท

อัตร าดอกเ บี้ย เงิ นให้กู้ยื ม สินเ ชื่อ ประชาช นสุขใจ

ในกรณีที่ผิ ดนัดการชำระเงิ นคื น ให้อัต ราด อกเ บี้ย เป็นไปตามที่ธนาค ารประก าศ

การชำร ะคืน เงิ นให้กู้ยื ม แ ก่ธนาค าร

ไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือ 36 งวด และ ไม่เกิน 10 ปี หรือ 120 งวด

คุณส มบัติผู้ขอ สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม ประชาช นสุ ขใจ

บุคคลธร รมดา ที่มี สัญช าติไ ทย

อา ยุครบ 20 ปี ขึ้นไป เมื่อร วมอายุ ของผู้ที่ขอกู้ กับเวลาในการชำระเ งินคื นธนาค าร ต้องไม่เ กิน 60

ปีเป็นผู้ปร ะกอบการ รา ยย่อย อาทิ ค้ าข าย และ ผลิ ตสินค้ า อุปโ ภค และ บริโ ภค เพื่อ การจำหน่ ายมี

ที่อยู่อ าศั ยที่แน่นอน ติดต่ อได้มีสถ านที่ ในการประ กอบอ าชีพ ที่แ น่นอนมีความส ามารถ ผ่อ นชำระเงิ นคื น

ให้กับธนาค ารมีบั ญชีเงิ นฝาก เผื่ อเรี ยก ที่ส าขา ที่ขอกู้เ งินไม่ได้เป็น ลูกจ้ าง หรือ พนั กงาน และ ผู้บริห าร ของธนาค ารอ อมสิน

หลั กประกัน ที่ใช้ในก ารขอ เงิ นให้กู้ยื ม สินเ ชื่อประชาช นสุขใจ

ใช้บร รษัท ประ กัน สินเ ชื่อ อุต สาหกร ม ขน าดย่อม (บสย.) ค้ำป ระกัน

สามารถใช้ค้ำปร ะกัน ได้ที่ไม่เ กิน 200,000 บ าท ดังต่ อไปนี้

กู้ตั้ งแต่ 10,000 ถึง 50,000 บ าท ให้ใช้บร รษัท ปร ะกัน สินเ ชื่อ อุตส าหกร รม ขนา ดย่ อม (บสย.) ค้ำปร ะกัน กู้ได้ เต็ มวงเ งินขอกู้

กู้ตั้ งแต่ 50,001 ถึง 200,000 บ าท ให้ใช้บร รษัท ประ กัน สินเ ชื่อ อุตสาหกร รม ขน าดย่ อม (บสย.)

กับบุ คคล ค้ำปร ะกัน (โดยที่ ผู้ค้ำป ระกัน จะต้ องมี คุณส มบัติ ดังต่อไปนี้)

1. ผู้ค้ำปร ะกัน จะต้องมีอ ายุ 20 ปี ขึ้นไป

2. ผู้ค้ำปร ะกัน จะต้องมี ร ายได้ ต่อเดื อน 9,000 บ าท ขึ้นไป 1 คน

3. ผู้ค้ำปร ะกัน จะต้อง ไม่เ ป็น พนัก งาน ของทาง ธนาค ารออ มสิน

ทางธ นาค าร จะเป็ นผู้ที่จ่ าย ค่ าธร รมเนี ยม ภาร ะค้ำป ระกัน ให้แ ก่ผู้ที่กู้ ตาม ที่ บสย.

ได้กำห นด แต่ไม่เกิ นที่ ร้อ ยละ 2 ต่อปี ตล อดสั ญญา

ผู้ที่ส นใจ สินเ ชื่อ ประชาช นสุขใจ สามารถติ ดต่อได้ที่ ธนาค ารอ อมสิน ทุกส าขา ทั่วประเ ทศ

อ่า นร ายละเอี ยดเพิ่มเ ติมได้ที่ เวปไ ซต์ ธนาค ารอ อมสิน GSB

ข้อมูลphurlenlen

Show More