ส่อ ง 2 โคร งกา รคู่ขน าน ประกันร ายได้ รั ฐอั ดเ งินทุนช่ วยเห ลือช าวนา

ส่ อง 2 โค รงการคู่ขน าน “ประกันร ายได้” รัฐ อัดเงิ นทุนช่ วยเหลื อชาวนา ทั้งสินเ ชื่อชะล อการข ายข้ าวเป ลือกนาปี

และสินเ ชื่อเพื่ อรวบร วมข้า วและส ร้างมูลค่ าเพิ่มโดยสถ าบันเก ษตรกร

นอกจากมา ตรการประกันรา ยได้เกษ ตรกร อย่ างการประกันราค าข้ าว

หรือการจ่ ายเงิ นชดเ ชยโค รงการประกันรา ยได้เกษ ตรกรผู้ปลู กข้าว ปี63/64

ยังมีการดำเนิ นมาตรก ารคู่ขน านที่ค วบคู่ไปด้วย

โดยล่าสุดเ พจเฟ ซบุ๊ค ไทยคู่ฟ้า ได้โพ สต์ข้อค วามเมื่ อวันที่ 4 ธันว าคม 2563 ระบุถึงมาต รการคู่ขน านเพื่อช่ วยเหลือเกษ ตรกรผู้ปลู กข้ าว

อีก 2 โครงการ โดยมีร ายละเอี ยดดังนี้

ชา วนาเ ฮ! รับเงิ นทุนช่ วยเห ลือ ช่ วยรักษ าระดั บราค าข้าว ยิน ดีกับพี่น้ องช าวนาอีกค รั้ง

หลังรั ฐบ าลได้อนุ มัติโ ครงการประกันร ายได้ผู้ปลู กข้ าวและล ดต้นทุนการผลิ ตไปแล้วก่ อนหน้านี้

ล่าสุ ดได้ให้ ธ.ก.ส.ทำโค รงการคู่ขน าน เพื่อช่ วยเหลื อด้านเ งินทุน 2 โคร งการ คือ

1. โค รงการสินเชื่ อชะล อการข ายข้ าวเปลื อกนาปี ปีการผ ลิต 2563/64

– ชา วนามีเงิ นทุนหมุ นเวี ยนระหว่ างชะล อการข ายข้ าว ไม่ต้องเร่ งข ายในช่ วงที่ราค าตกต่ำ

จ่ ายสินเชื่ อ 1.5 ล้ านตันข้า วเป ลือก ณ คว ามชื้ นไม่เ กิน 15% สิ่งเจื อปนไม่เกิน 2

– ช าวนากู้ได้ร ายละไม่เกิน 300,000 บ าท

– สห กรณ์การเก ษตรแห่งละไม่เกิน 300 ล้านบ าท

กลุ่มเกษ ตรกรแห่งละไม่เกิ น 20 ล้านบ าท

– วิส าหกิจชุมช นแห่งละไม่เ กิน 5 ล้านบ าท

– ทุกภา คเริ่มตั้งแต่บัดนี้-28 ก.พ.64 ส่วนภ าคใต้เริ่มเดื อน มี.ค.-31 ก.ค.64

2. โครง การสินเ ชื่อเ พื่อรว บรวมข้ าวและส ร้างมูลค่ าเพิ่มโ ดยสถ าบันเก ษตรกร ปีการผ ลิต 2563/64

– สถาบั นเกษ ตรกรมีเงิ นทุนหมุ นเวี ยนรับซื้อข้ าวจากช าวนามาเก็บรั กษา เพื่อรอข ายหรือแป รรูปสร้างมู ลค่ าเพิ่ม

– วงเงิ นรวม 15,000 ล้านบ าท อัต ราดอกเ บี้ย 1% ต่อปี

– ขอสินเชื่ อได้ตั้งแต่บัดนี้-30 ก.ย. 64

ทั้งนี้สามารถสอ บถามข้อมูลเพิ่ มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาข าทั่วประเ ทศ หรือ โทร. 0 2 555 0555

ข้อมูลphurlenlen

Show More