ธ.ก.ส ปล่ อยสินเ ชื่อฉุ กเ ฉินยื ม 1 หมื่น ผ่อ นเดื อนละ 429บ าท

สินเ ชื่อฉุ กเฉิ นจาก ธนาค ารเ พื่อการเก ษตรและสห กรณ์การเกษ ตร (ธ.ก.ส.) 1 โค รงการ

คุณส มบั ติผู้ขอสินเ ชื่อเบื้ องต้น

ลูกค้ า ธ.ก.ส. เดิม

เป็นเก ษต รกรหรือบุค คลในคร อบค รัวของเกษ ตรกร ที่ยังไม่เป็นลูกค้ า ธ.ก.ส.

อา ยุตั้งแต่ 20 ปีบริบู รณ์ แต่ไม่เกิ น 70 ปี

ลูกค้ าปรั บปรุ งโค รงสร้า งห นี้ (8900/TDR) แล้ว หากได้รั บผลกระท บจากสถ านกา รณ์การแ พร่ระบ าดของ cd 19 สามา รถกู้ได้

ลูกค้ ากรณีมีประ วัติค้ างชำระห นี้กับธนาค ารหรือสถาบั นการเงิ นอื่น ให้ส อบสวนข้อมู ลถึงมูลเ หตุของการค้ างชำระ หากเกิ ดจากเ หตุสุจ ริต

และจำเ ป็นให้สาม ารถให้สิ นเชื่ อโคร งการนี้ได้

ในกรณีที่บุค คลในคร อบค รัวเก ษตรกรหรือมีชื่ ออยู่ในทะเบี ยนบ้ านเดีย วกัน สามารถพิ สูจน์ได้ว่า แย กการทำกินอย่ างชัดเ จน และไ ด้รับ

ผลกระ ทบจากสถา นกา รณ์การแ พร่ระบ าดของ cd 19 สาม ารถขอสินเ ชื่อโค รงการนี้ได้ม ากกว่า 1 คน

เงื่ อนไขสินเชื่ อฉุ กเ ฉิน สำหรับผู้ได้รับผ ลกระท บจากสถา นการ ณ์โค วิด-19

วงเ งิน: 10,000 บ าท

อัต ราด อกเ บี้ย: ดอ กเบี้ ยแ บบ Flat Rate ในอัต รา 0.1% ต่อเดื อน

เงื่ อนไขการชำร ะคื น: กำหนดชำระคื นเงิ นกู้เส ร็จสิ้นไม่เกิ น 2 ปี 6 เดื อน

นับแต่วันกู้โ ดยปล อดการชำระเ งินต้นและด อกเ บี้ย 6 เดื อนแ รก

เริ่ มชำระตั้งแต่เดื อนที่ 7 เป็นต้ นไป ทั้งนี้ ผู้ขอกู้สาม ารถเลื อกกำห นดชำร ะเป็น

รา ยเดื อน ร าย 3 เดื อน หรือร าย 6 เดื อน ตามที่มาของร ายได้ ดังนี้

รา ยเดื อน 24 งวด 429.17 บ าท/งวด

รา ย 3 เดื อน 8 งวด 1287.50 บ าท/งวด

รา ย 6 เดื อน 4 งวด 2575.00 บ าท/งวด

วิธีลงทะเบี ยน: ลงทะเบี ยนผ่ านแอ พพลิ เคชั่น LINE @BAAC Family เท่านั้น และรอนั ดหม ายทำสั ญญาจากส าขา

สามา รถส อบถามร ายละเอี ยดเพิ่มเติ มของโค รงการฯ ติดต่ อได้ที่ Call Center 02 555 0555

ข้อมูลphurlenlen

Show More