ข่ าวดี โอ นเงิ นรอบใ หม่ วันที่ 9 ธันว าคม 63

เป็นอีกข่า วดีสำหรับข่ าวนาเกษ ตรกรทั้งหลาย เนื่องจาก ตามที่คณะรั ฐมนตรีเ ห็นชอบ

โค รงการประกันร ายได้เกษ ตรกรผู้ปลู กข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1

มีเก ษตรกรที่ขึ้นทะเบี ยนกับกรมส่งเส ริมการเก ษตร 8.79 แสนครัวเรื อน

ซึ่งธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสห กรณ์การเกษ ตร ธ.ก.ส. จะโอนเงิ นให้กับธนาค าร

แต่ละส าขา วันที่ (16 พ.ย. 63) งวดแรกนั้น

ล่าสุด เมื่ อวันที่ 1 ธันวาคม 63 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิ ษฏ์ รองนายกรั ฐมน ตรีและรมว.กระทรว งพาณิ ชย์

เ ปิดเผ ยว่า การประชุมคณะรั ฐมนตรี ครม. ได้นำเรื่ อง

ขอเพิ่มวงเงิ นงบประมาณในโค รงการประกันรา ยได้เก ษตรกรผู้ปลู กข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1

โดยกระท รวงพาณิชย์จะขอวงเงิ นเพิ่มเ ติมอีก จำนวน

28,711 ล้านบ าท เพื่อจ่ายเงิ นส่วนต่างให้กับเก ษตรกรผู้ปลู กข้าว 5 ช นิด โดยก่อนหน้านี้

รั ฐบ าลได้จ่ายให้กับชาวนาไปแล้วจำนวน 18,096 ล้านบ าท เริ่มจ่าย

ตั้ง แต่วันที่ 9 พฤศจิกา ยนที่ผ่านมา ทั้งนี้ การจ่ายชดเช ยส่วนต่างสำหรับง วดแรกและงวด

ต่อไปก็จะจ่ ายทุกสัปดาห์และร อบต่อไปจะเป็นวันที่ 7 ธ.ค. 63 ตาม

เงื่ อนไขหลักเก ณฑ์ที่กำหนดโดยเกษ ตรกรจะได้ส่ วนต่างสูงสุดคือ 40000 บ าท จากการปลู กข้าวห อมมะลิ

สำหรับโค รงการสนับสนุนค่ าบริหารจัดการและพั ฒนาคุณภาพผล ผลิตเกษ ตรกรผู้ปลู กข้าวนั้น

ตามมติคณะรั ฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2563 วงเงิ น 28,046 ล้านบ าท

ค าดว่าจะจ่ายให้เกษ ตรกรผ่านบัญชีของเกษ ตรกรโดยตรง ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 ธันวาคม 63

จำนวนเก ษตรกรได้รับประโยช น์ประมาณ 4.35 ล้านครัวเรือน

ด้านนายเฉ ลิมชัย ศรีอ่ อน รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงเก ษตรและสห กรณ์ ระบุว่า ฝากถึงพี่น้องเก ษตรกร

เ งินส่วนต่าง ‘ประกันร ายได้ข้าว’ งวดถัดไปโอนให้ 9 ธ.ค.นี้ ส่วน

เงิ นช่ วยสนั บสนุ นค่ าบริหารจัดการและพั ฒนาคุณภ าพข้ าว ไร่ละ 1000 บ าทสูงสุดไม่เ กิน 20 ไร่

ซึ่งเกษ ตรกรจะได้สูงสุดร ายละ 20000 บ าทนั้น จะจ่ ายให้ครึ่งหนึ่งก่อน

ซึ่งเป็นเ งินไร่ละ 500 บ าทโดยจะเริ่มจ่ายวันที่ 3-5 ธ.ค. 63 นี้

ทั้งนี้ มติที่ประชุม ครั้งที่ 27/2563 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 63 รอบที่ 1 (งวดที่ 4)

ระบุวันที่ค าดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 23 ถึง 29 พฤศจิกายน 63 สำหรับข้าวเปลือกช นิดต่างๆ

ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

1)ข้ าวเปลื อกหอมมะลิ ตันละ 12,100.57 บ าท

2)ข้ าวเปลื อกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,951.04 บ าท

3)ข้ าวเป ลือกเจ้า ตันละ 9,122.47 บ าท

4)ข้า วเปลื อกหอมปทุม ตันละ 9,960.97 บ าท

5)ข้า วเปลื อกเหนียว ตันละ 11,066.61 บ าท

สำหรับการชดเ ชยส่วนต่างระหว่างราค าประกันร ายได้กับราค าเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอั ตรา

ส่วนต่างที่ธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสห กณ์การเกษ ตรใช้ในการจ่ายให้

แก่เก ษตรกรผู้ปลู กข้าวสำหรับการจ่ายเงิ นงวดที่4ในวันที่30 พฤศจิกายน2563 ดังนี้

ราค าชดเชย

1)ข้ าวเป ลือกหอมมะลิ2,899.43บ าท

2)ข้า วเปลื อกมะลินอกพื้นที่ตันละ2,048.96 บ าท

3)ข้า วเป ลือกเจ้าตันละ877.53 บ าท

4)ข้ าวเปลื อกหอมปทุมตันละ1,039.03บ าท

5)ข้ าวเป ลือกเห นียวตันละ933.39บ าท

ข้อมูลshowbizworldss

Show More