คนละค รึ่ง เฟ สแรก ใช้เ งินไม่ห มด มีสิ ทธิ์ต่อเ ฟส 2 หรื อไม่ดูเ ลย

ไขข้อสงสัย “คนละค รึ่ง” เฟสแรก ใช้เงิ น 3,000 ไม่หมด มีสิ ทธิ์ต่อ เฟส 2 หรื อไม่ ?

จากกรณีที่ คนละค รึ่ง ที่กระท รวงการคลังเ ปิดให้ประชาช นลงทะเบี ยนเฟส 1 ไปแล้วเกือบ 10 ล้านคน

โดยประชาช นที่ได้รับสิ ทธิ คนละครึ่ง ต้องใช้เงิ นจำนวน 3000 บ าทให้หมดก่อนสิ้นเดือนธันวาคม 2563

ทำให้ผู้ได้สิ ทธิ์คนละครึ่ง ต่างเร่งจับจ่ายใช้สอยเ งินคนละครึ่ง ที่ได้รับจากภาครั ฐจำนวน 3,000 บ าท ให้หมดภายในสิ้นปี

อย่ างไรก็ตาม ประชาช นที่ได้รับสิ ทธิ์ คนละครึ่ง มีคำถามว่า? ต้องใช้เงิ นให้หมดภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2563 หรือ ไม่

เรื่องนี้ ได้รับคำตอบจาก นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศร ษฐกิจการเงิ น สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ใ

นฐานะรองโฆ ษกกระทรวงการคลั ง เปิ ดเผยว่า ประชาช นที่ได้รับสิ ทธิ คนละครึ่ง 10 ล้านคน

ไม่จำเป็นต้อ งรีบใช้ให้หมดภายในสิ้นปี เพราะสามารถเก็บไว้ทยอยใช้ได้ถึงต้นปีหน้า

ส่วนผู้ถือบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐ แม้จะร่วมลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิ์ คนละครึ่ง ไม่ได้

แต่สามารถสมั ครเข้าร่วมในฐานะร้านค้ าเพื่อขายของรับเงิ นจากโครงการคนละครึ่งได้

ส่วนการเ ปิดให้ลงทะเบี ยนคนละครึ่งเฟส2 จำนวน 5 ล้านสิ ทธิ คลังจะเ ปิดลงทะเบี ยนได้ หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก

ครม.เรี ยบร้อยแล้ว ส่วนคนที่ได้รับสิ ทธิเฟสแรกไปแล้ว จะได้รับ

สำหรั บขั้นลงทะเบี ยน “คนละครึ่งเฟส 2” มี 6 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. เข้าไปที่เ ว็บไซต์ คนละค รึ่ง เพื่ อลงทะเบี ยนเข้า ร่วมโค รงการ

2. กดปุ่มสีแดงที่ระบุว่า “ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์สำหรับ ประชาช น”

3. อ่านร ายละเอี ยดข้อตกลงและความยิ นยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ หากต้องการเข้าร่วมโค รงการคนละครึ่งกดตกลงยิน ยอม

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ยืนยันลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการคนละค รึ่ง

ชื่อ-นามสกุล

เล ขบั ตรประจำตัวปร ะชาช น

รหั สหลังบั ตรประจำตั วประชาช น

วันเดื อนปีเกิด

เบอร์โทรศั พท์

5. กรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบ อร์มือถื อของผู้ที่ลงทะเบี ยน

6. เมื่อร ะบบได้รับข้ อมูลแล้วให้ผู้ลงทะเบี ยนรอรับผลผ่าน SMS

สิ ทธิเพิ่มวงเงิ นโดยไม่ต้องลงทะเบี ยนเพิ่มแต่อย่ างใด

Show More