ฮอ นด้า เปิ ดรั บสมั ครพนั กงาน วุ ฒิ ม.3 ขึ้นไป รา ยได้เฉลี่ ยสู งถึงวันละ 1,572 บ าทต่อวัน

วันนี้แอดมีเ รื่องร าวดีๆของคนที่ว่า งงาน สำหรับ บริ ษัท ฮอ นด้า โลจิ สติกส์ เอเ ซีย จำกัด สาขา บ างนา

คลอ งส่งน้ำสุวร รณภูมิ บ างนา-ตร าด กม.19 ซอย รร.คล องบ างกะสี (บริก ารบร รจุหี บห่อของขน ดใหญ่)

รับโ ดย บริ ษัท เส าวภา ซิสเ ต็ม เมเ นจเม นท์ จำกัด เปิ ดรับสมั ครพนักงาน สามารถเริ่ มงานจั นทร์ที่ 14 ก.ย 2563

ใครส นใจสาม ารถดูร ายละเ อียดเพิ่ มเติมได้เลย

ตำแห น่งที่เปิ ดรับส มัคร : พนักง านคลั งสินค้ า

รา ยได้เฉ ลี่ย 693-1,572 บ าท/วัน

คุณส มบั ติของผู้สมั คร

-เพศ : ช าย-อายุ : 18 -45ปี-วุ ฒิการศึ กษา : ม.3 ขึ้นไป-สาม ารถข้ากะ และทำโ อที่ได้-ไม่มีร อยสั กนอกร่ มผ้า

สวั สดิการ

-เดิ นท างมาเองได้ค่ าเ ดินทาง วันละ 20 บ าท ( กรณีนำรถมาจ อดที่บริษั ทต้องมีไบอนุญ าตขับขี่ )

-เบี้ ยข ยันร ายเดื อน 300-400-500 บ าท-เงิ นออกวันที่ 15 กับ สิ้นเดื อน

-บั ญชีธนาค ารรับเงิ นเดื อน

บริ ษัทเ ปิดให้-โบ นัส ปีละ 2 ครั้ง-ข้ าวฟรี-ชุดฟอ ร์มฟรี 4 ชด-มีสิ ทธิบร รจุ

เอกส ารที่ใช้

-สำเน าบั ตรประชาช น 3 ใบ

-สำเน าทะเบี ยนบ้ าน 3 ใบ

-สำเน าวุ ฒิการศึ กษา 2 ใบ-รูปถ่ าย 2 ใบ

-เอกส ารทางทห าร สด.8 สด.9 สค.43 2 ใบ

ข้อมูลphurlenlen

Show More