กรุงไ ทย ยื นยั นระบบพร้ อมเต็ มที่ เปิ ดลงสมั ครคนละค รึ่ง 16 ธ.ค.นี้

คนละครึ่งเฟส 2 “กรุงไทย” ยืนยันระบบพร้อมเต็มที่ เปิ ดลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคมนี้ กำชับฝ่ายไอทีป้องกันปั ญหาคอขว ด แม้เปิ ดลงทะเบี ยนเพียง 5 ล้านคน

นายผยง ศรีวณิช กร ร มการผู้จัดการใหญ่ ธนาค ารกรุงไทย กล่าวว่า ค าดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ

GDP ปี 2563 จะหดตัวในกรอบติดลบ 6% ถึงติดลบ 7 % ขณะที่ปี 2564 เศรษฐกิจไทย

ยังต้องเผชิ ญกับความไม่แน่นอน แม้ว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากเศร ษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว

แต่ยังคงมีปัจจั ยเสี่ยงที่เศร ษฐกิจไทยต้องเผชิญในระยะข้างหน้า เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนกว่า 10%

ของจีดีพี ยังฟื้นตัวได้อย่ างจำกัด และยังไม่สามารถค าดการณ์ได้ว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาเท่าใด รวมถึงตลาดแรงงานยังคงเปร าะบ าง

โดยภาครั ฐยังต้องเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศร ษฐกิจในปี 2564

มาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจและกำลังซื้อของครัวเรือนที่มีความต่อเนื่องยังคงมีความจำเป็นในการประคับประคองเศร ษฐกิจประเทศ

อาทิ คนละครึ่ง เที่ยวด้วยกัน ช้อปดีมีคืน นอกจากนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณและการลงทุนของภาครั ฐ

ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญจะเป็นแรงสนับสนุนการเติบโตของเศร ษฐกิจและสร้างความเชื่ อมั่นของนักลงทุน

รวมถึงยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยในระยะย าว ส่งผลให้เศร ษฐกิจไทยปี 2564 จะขย ายตัวได้ในกรอบ 2.0% ถึง 4.0%

ด้านโครงการคนละครึ่ง ที่เตรี ยมดำเนินการในเฟส 2 จะเริ่มให้ใช้สิทธิในวันที่ 1 มกราคม 2564

ขย ายวงเงิ น 3,500 บ าทต่อคน และเพิ่มวงเงิ นให้แก่ผู้ได้รับสิทธิในเฟสแรกอีก 500 บ าทต่อคน

ยืนยันว่า ธนาค ารกรุงไทยและระบบมีความพร้อมอย่ างเต็มที่ในการรองรับพี่น้องประชาชนจำนวน

5 ล้านคนที่จะลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคมนี้

เป็นต้นไป โดยมองว่าจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่ อนกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศตามเป้าห มายที่รั ฐบ าลวางไว้

ขณะนี้ได้เร่งให้ฝ่ายไอทีตร วจสอบระบบให้มีเส ถียรภาพรอ งรับคนลงทะเบี ยนในขณะเดี ยวกันได้จำนวนมากอย่ างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ไม่ต้องเผชิญปั ญหาคอข วด แม้ว่าจะเปิ ดรับลงทะเบี ยนเพียง 5 ล้านคน

แต่เชื่ อว่าจะมีผู้สนใจมาลงทะเบี ยนสูงถึง 10 ล้านคน แต่ยอมรับว่า ยังมีข้อจำกั ดความเร็ วในการส่ง

OTP ผ่าน SMS ซึ่งได้มีการพูดคุยกับ network operator ให้ขย ายกำลังให้เต็มประสิ ทธิภาพ

ข้อมูลthebangkokinsight

Show More