ย้ำเงื่ อนไขชัด คนละครึ่งเ ฟส 2 ไม่แน่ใจดูร ายละเอี ยดที่นี่ได้เ ลย

คนละครึ่งเฟส 2 ย้ำเงื่อนไขชัด! “เฟส 1” ใช้เงิ น 3,000 บ าทไม่หมด ก็สามารถร่วมโครงการในเฟส 2 ได้ “รมว.คลัง”

แนะรอกด SMS ยืนยันต่อโครงการเร็วๆ นี้

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า จากกรณีที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศ รษฐกิจจากผลกระทบการระบ าดของโร คติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

ศบศ. ครั้งที่ 6/2563 มีมติเห็นชอบข้อเสนอกระทรวงการคลัง ทั้ง

โครงการ “คนละครึ่งเฟส 2” โดยมีรูปแบบการดำเนินการเช่ นเดียวกับระยะแรกที่ภาครั ฐจะร่วมจ่ายร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บ าทต่อคนต่อวัน

โดยมีร ายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

การเปิ ดให้มีการลงทะเบี ยนรับสิ ทธิเพิ่มเติมอีก 5 ล้านคน โดยจะได้รับวงเงิ นคนละ 3,500 บ าท ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกตั ดสิ ทธิจากโครงการคนละครึ่ง

ระยะที่ 1 จากการไม่ใช้สิ ทธิในระยะเวลาที่กำหนด สามารถลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2

โดยสามารถใช้สิท ธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564

เพิ่มวงเ งินผู้ได้รับสิ ทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 อีกคนละ 500 บ าท โดยสามารถใช้สิ ทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม

ถึง 31 มีนาคม 2564 และขย ายระยะเวลาการใช้สิ ทธิมาตรการระยะที่ 1 ออกไปจนถึง

วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยลงทะเบี ยนผ่าน www.คนละครึ่ง.com เช่ นเดิม

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 2

โดยการเพิ่มวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 500 บ าทต่อคนต่อเดือน

เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564

ทั้งนี้ รา ยละเอียดการดำเนินการของทั้ง 2 โครงการข้างต้นจะต้องนำเสนอต่อคณะรั ฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้าต่อไป

นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าจะเสนอมาตรการ “คนละครึ่งเฟส 2” ให้ที่ประชุม

คณะรั ฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ และจะให้มีการลงทะเบี ยนใหม่เพิ่มอีก 5 ล้านคน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563

และเริ่มใช้เงิ นในวันที่ 1 มกราคม 2564 ไปจนถึง 31 มีนาคม 2564 โดยได้วงเงิ นใช้จ่ายคนละครึ่งอยู่ที่คนละ 3,500 บ าท

สำหรับ ผู้ที่รับสิ ทธิ คนละครึ่งเฟส 1 จำนวน 10 ล้านคน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563

จะมีข้อความให้ไปทางโทรศัพท์ให้ยืนยันเข้าร่วมเฟส 2 ซึ่งหากเข้าร่วมจะได้รับเงิ นเพิ่มอีก 500 บ าท ในวันที่ 1 มกราคม 2564

และใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งวงเงิ นเก่าที่ได้ 3,000 บ าท และยังใช้ไม่หมด และวงเงิ นเก่าที่ได้ใหม่อีก 500 บ าท

อย่ างไรก็ตาม นายอาคม กล่าวว่า การลงทะเบี ยนใหม่เฟส 2 อาจจะมีมากกว่า 5 ล้านคนเล็กน้อย

เพราะจะนำยอดที่เห ลือของเฟ สแรก ที่ไม่เต็ม 10 ล้านคน อยู่จำนวนเล็ กน้อยมาลงทะเบี ยนใหม่ด้วย

ทั้งนี้ นอกจากโคร งการคนละครึ่ งเฟส 2 และการแ จกเงิ นเพิ่มให้ผู้ถือบัตร สวัสดิการ 14 ล้านคน อีกคนละ 500 บ าท

เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2564 เป็นของข วัญปีใหม่ให้กับประชาช นแล้ว กระทรวงการคลัง

ยังพิจ ารณาของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาช นเพิ่มเติมอีก ส่วนม าตรการ “ช้อ ปดีมีคื น” หักลดห ย่อน 3 หมื่นบ าท

ต้องใช้ภายในสิ้นปีนี้ จะไม่มีการต่อขย ายเวลาหรือเฟส 2 ให้ใช้ถึงปีหน้า

“มาตร การคนละค รึ่งคึ กคัก ประชาช น ร้านค้ าในตลาด มีการใช้จำนวนมาก สิ่งที่สำคัญ คือ ไม่ได้ซื้อที่ร้านค้ าแล้วจบ

ร้านค้ าก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบมาข ายเพิ่ม รา ยใหญ่ก็ได้ประโยช น์ทางอ้อมไปด้วย ทำให้เกิดการหมุนเวียนเ งินในเศร ษฐกิจฐานราก

และเศ รษฐกิจโดยรวม” นายอาคม กล่าว

ข้อมุลthebangkokinsight.

Show More