พรุ่ งนี้เงิ นอุ ดห นุนบุ ตรเข้า แ ม่ๆอย่ าลื มไปดู

สำหรับแ ม่ๆที่มีบุ ตรแ รกเ กิดถึง 6 ปี พรุ่ งนี้ อย่ าลืมไปเ ช็ค วิธีการต รวจส อบเงิ นอุดหนุ นบุ ตร มีดังนี้

เข้ าสู่ระบบทั้งการสแ กน QR code หรือเข้าไปที่เว็ บไซต์ตามลิ งก์ เงิ นอุดหนุ นบุ ตร ที่นี่ค ลิก

กร อกห มายเ ลขประจำตัวปร ะชาช นผู้ลงทะเบี ยน กร อกหม ายเล ขประจำตัวประชาช นเ ด็กแ รกเ กิด

ระบุรหั สยื นยันรู ปภาพ กดปุ่ม ค้นห าข้อมูล หน้าจอจะแสด งผลการตร วจ สอบ ว่ามีสิ ทธิ์ได้รับเ งิน

อุดห นุนบุ ตรหรือไม่ หากไม่มีสิ ทธิ์ จะขึ้นข้อค วาม ไม่พบสิ ทธิ์ สำหรับข้อ มูลดังกล่า วจะมี

Update สถา นะการจ่ ายเ งินของทุกรอบเ ดือน

หรือจะตร วจสอ บด้วยวิธีแส กน QR code

หากมีข้อสงสั ยหรือส อบถามข้อมู ลเพิ่มเติ มได้ที่ ศู นย์ปฏิ บัติการโค รงการเงิ นอุดหนุ นเพื่ อการเลี้ ยงดูเด็ กแร กเ กิด

เช็ คสิ ทธิ์เ งินอุดห นุนบุ ตร เบ อร์โ ทร 02-651-6534 หรือ 02-651-6920 หรือ 02-651-6920

ข้อมูลmumkhao

Show More