ผันผ วนไม่ห ยุด ราค าท องวั นนี้ ปรั บครั้ งที่ 2

เมื่ อวันที่ 8 ธ.ค. 63 สมาค มค้ าท องคำร ายงาน ราค าท องไท ยวันนี้ ครั้งที่ 1 เมื่ อเวลา 09.21 น.

โดยราค าท อง ปรั บขึ้น 350 ทอ งคำแ ท่ง รับซื้ อบ าทละ 26,500 ข ายอ อกบ าทละ 26,600 บ าท

ส่วนท องรูปพร รณ รับซื้ อบ าทละ 26,029.72 ข ายออ กบ าทละ 27,100 บ าท

ล่าสุดป รับครั้ง ที่ 2 เมื่อเว ลา 10:12 น.โด ยราค าทอง ปรั บขึ้นเพิ่ มอีก 50 เป็นขึ้นทั้งห มด 400

รับซื้ อบ าทละ 26,550.00 ข ายออ กบ าทละ 26,650.00 บ าท ส่วนท องรูปพ รรณ รับซื้ อบ าทละ 26,075.20

ข ายออ กบ าทละ 27,150.00 บ าท

ท องรูปพร รณคือทอ งคำที่ผ่ านการขึ้ นรูป และเพิ่มเติ มลวดล ายเพื่อคว ามสว ยงา มมาแล้ว โดยม ากจะถูกนำ มาใช้เป็น

เครื่อ งประดั บอย่ างสร้ อย ต่า งหู และแห วน การซื้ อท องรูปพร รณนอกจากจะมีค่ าใช้จ่ ายเป็นราค าทอ งคำแล้ว

ยังมีค่ ากำเห น็จหรือค่ าใช้จ่ ายในการขึ้นรูปทอ งคำนั่นเอง ซึ่งค่ ากำเห น็จนี้อาจแต กต่างกันตามร้ ายข ายท อง

และรูปแ บบข องท องรูปพร รณ การเลื อกซื้อท องรูปพร รณให้ได้คุณภ าพดีนั้นมีหลักการดังนี้

การเลื อกร้ านท องที่เชื่ อถือได้ ร้า นทองที่ดีและได้มา ตรฐ านต้องมีการแส ดงราค าทองให้เห็นอย่ างชัดเ จน

ทั้งราค าท องแท่ งและทองรูปพร รณ ราค าซื้อ ราค าข าย เพื่ อให้ผู้ซื้ อท าบข้อมูลเบื้ องต้นที่จำเป็น

และทางร้ านควรมีการแ จ้งข้อมู ลเ กี่ยวกับน้ำหนั กทองที่ราค า 1 บ าทเอาไว้ด้วย โดยต้องมีทศนิ ยมอย่ างน้อย

2 ตำแห น่ง มีการแ จ้งค่ ากำเหน็ จให้ผู้ซื้อทร าบก่อนตั ดสินใจเลื อกซื้ อเอาไว้ด้วย

การแส ดงตราสัญ ลักษณ์ของร้ านให้เห็นอย่ างชัดเจ น รวมถึง %คว ามบริสุ ทธิ์ของท องคำ

กรณีท องรูปพร รณการแส ดงร ายละเอี ยดต่าง ๆ เห ล่านี้จะแส ดงด้วยป้ ายและติ ดไว้กับตะขอ

หรืออา จสลั กไว้ที่ด้านหลังทองรูปพ รรณ เป็นต้น

ข้อมูลsiamtopic

Show More