ทำได้ง่ ายๆ ด้ วย SCB EASY App ต้อ งการใช้เ งินด่ วน กู้เ งินผ่า นมือถื อได้

มีบ างครั้ งในช่วงชี วิต ที่เราช็ อตเ งิน! อาจเพร าะ มีร ายจ่ าย มากกว่าร ายรั บ มีคว ามจำเป็นที่ต้องใช้เงิ นฉุ กเ ฉินที่มา

แบ บไม่ทันค าดคิด เช่น ค่ ารักษ าพย าบ าล ค่ าซ่ อมแ ซมบ้ าน ค่ าซ่ อมรถ ฯลฯ​ หรือ มีรา ยจ่ ายจำเป็นที่อย่ างไรก็ต้องใช้

เช่น การลงทุนทำธุรกิจ ค่ าเท อมลูก ฯลฯ ยิ่ งในช่ว งนี้ที่มีโ รค COVID-19 ระบ าดไปทั่วโ ลก หล ายธุร กิจล้ มไปตามๆ กัน

คนที่เคยมีงานทำก็อ าจต กงานกะทั นหัน รา ยได้ไม่ไม่มี แต่ร ายจ่ ายยังคงอยู่ จัดเป็นวิก ฤติที่ไม่มีใครอย ากให้เ กิด หรือไม่ได้

ค าดคิดมาก่อน ทุกคนเ ริ่มปรั บตัว และหา New Normal ใหม่ที่เหม าะกับตัวเอง แต่ก่ อนจะไปถึงจุ ดนั้น จะจั ดการกับปั ญหา

เงิ นที่ข าดมือยังไงดีนะ

ลองหันมาดูเงิ นเก็บในบั ญชีก่อน ถ้าเงิ นพอก็จบ ควั กเงิ นจ่ ายไปแบบสบ ายๆ ไม่เดื อดร้อ นใคร แต่ถ้าไม่มีเงิ นต้องทำไงจะยื มใ คร

ก็ย ากที่จะเ อื้อนเอ่ย…เรื่ องเ งินๆ ทองๆ เสี ยเพื่ อนกันมานักต่อนั กแล้ว หันมาพึ่งพาตัวเองแบบไม่เดื อดร้อนใครดีกว่า ขอบคุ ณเท คโนโลยี

ที่ช่ว ยให้เราไม่จำเป็นต้องเดิ นทางไปที่ธนาค าร แค่มี มือถือก็ติ ดต่อขอสินเ ชื่อบุค คลได้ตล อดเวลา ง่า ยแค่ค ลิก! แต่ก่อนจะไปถึงขั้ นตอน

มาทำคว ามเข้าใจเรื่ องสินเ ชื่อชนิดนี้ก่ อนดีกว่า

สินเชื่ อบุ คคล (Speedy Loan) เป็นสินเ ชื่อเงิ นสดที่กู้ได้ง่ าย โดยไม่ต้องมีห ลักทรั พย์ หรือบุค คลค้ำปร ะกัน กู้ผ่ านก็รับเ งินสดเข้าบั ญชี

โดยได้วงเ งินสูงสุดถึง 5 เท่ าของรา ยได้ ผ่อ นสบ ายๆ เริ่ มต้นที่ 2,600 บ าท/เดือน ผ่ อนนานๆ ได้สูงสุดถึง 72 เดือน ด้วยหล ากหล าย

ช่องทา งผ่อ นชำระตามคว ามส ะดวก ส่วนด อกเบี้ ยนั้นขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 9.99% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นกับย อดเงิ นกู้ และระยะเวลาในการผ่ อนชำระ

ค่ อนข้ างเบ าใจกว่าที่คิด

ลองดูร ายละเอี ยดโปรโมชั่นได้ที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/personal-loans/speedy-loan.html

ซึ่งสามารถสมั ครออนไ ลน์ผ่านหน้าเว็ บไซต์หรือจะสมั ครด้วยตนเองผ่าน SCB EASY App ก็ได้

ขั้น ตอนง่ ายๆ ของคนอย ากกู้ ผ่าน SCB EASY App

1. จากหน้าห ลัก >> เลื อกเ มนู Loan & Credit card

2. เลื อก สินเชื่ อบุคคล (Speedy loan)

3. อ่า นรา ยละเอี ยดสินเชื่ อส่วนบุ คคล Speedy Loan > คลิกสมัครเลย

4. เลื อกวงเ งิน , จำนวนงว ดที่ต้องการผ่ อน

5. เลื อกบั ญชีสำหรับรับเ งินสินเ ชื่อ (เลือ กบัญชีชำระเ งิน กรณีเ ลือกชำระโดยการหั กบั ญชี)

6. กรอ กข้อ มูลเกี่ ยวกับอาชี พของตน

7. ตรว จสอบข้อมูลส่ วนตัว และเลื อกยอมรับเงื่ อนไขต่าง ๆ

8. ตรว จสอบเงื่ อนไขการยิ นยอมให้ตร วจสอบข้อมูลเค รดิต

9. ยืนยั นการทำร ายการด้วย PIN หรือ สแก นลายนิ้ วมือ (กรณีตั้งไว้) สำหรับยืนยั นตัวตน

10. ตร วจสอบร ายละเ อียดการการสมั ครสินเ ชื่อ แล้วกด “ส่งคำขอสินเ ชื่อ”

11. การส มัครสำเ ร็จ

สมั ครเส ร็จไม่ต้องร้ อนใจไป ใช้เวลาพิจา รณาไม่น าน ก็อนุ มัติไวทันใจแ น่นอน

สำหรับคุณสม บัติของผู้กู้มีไม่กี่ข้อ แค่มีอายุ 20 -60 ปี มีร ายได้ขั้นต่ำ 15,000 บ าท

ทั้งพนั กงานประจำและเจ้าของธุรกิจ และมีเบ อร์โ ทรที่บ้ าน หรือที่ทำงานที่ ติดต่อได้

(ที่ไม่ใช่เบ อร์มือถือ) เพี ยงเท่านี้ ก็ได้เงินก้อนไปบริห ารสภ าพคล่ องในกระเป๋ าได้แล้ว

จะเอาไปปิ ดบั ตรเคร ดิต ใช้จ่ ายอะไรที่จำเป็นก็จัดไปได้เลย ยุคนี้มีความสะด วกให้แค่ปล ายนิ้ว

แต่อย่ าลืมจ่ ายให้ตรงเวลานะ ไม่งั้นอา จมีค่ าป รับได้

สุดท้ าย ฝากไว้นิ ดว่าการกู้ไม่ใช่เรื่ องน่าอ าย ถ้ารู้จักใช้และบริห ารให้เป็น เงิ นทองอาจง อกเ งยจากจุดนี้

หรือเพิ่ มสภ าพคล่ องให้ชีวิ ตได้ อย่ างไรก็ต ามแต่ มีเงิ นแล้วอย่ าใช้เพ ลิน

ใช้แต่สิ่ งที่จำเป็น และก็เก็บเงิ นไว้เ ผื่ออน าคตด้วยนะ ต่อจากนี้ไป ถ้าเราสามารถมีเงิ นเ ก็บที่

พอห ล่อเลี้ ยงชี วิตและครอ บครั วได้นาน 6 เดื อน หากต กง านกะทั นหัน นั่นคือดีง าม!

ข้อมูลphurlenlen

Show More