สินเ ชื่อกรุงศ รี ให้ยื ม 20,000 ถึง 300,000 บ าท เพี ยงอ ายุ 20-59 ปี ก็กู้ได้ทุ กคน

เปิ ดสินเ ชื่อ “กรุ งศรี” ให้ยื ม 20,000 ถึง 300,000 บ าท เพีย งอายุ 20-59 ปี ก็กู้ได้ทุกคน

สินเ ชื่อ มีแ นะนำ เป็นของ ธนาค าร กรุ งศรี เปิ ดกู้ ตั้งแต่ 20,000 – 300,000 บ าท

เพีย งอายุ 20-59 ปี ก็กู้ได้ทุกคน รี บลงทะเบี ยนก่อนห มดเ ขต

โดย สินเ ชื่อ ธนาค าร กรุ งศรี Krungsri iFIN เป็น สินเ ชื่อ ในรูปแ บบดิจิทั ล ที่สามารถ

ยื่นกู้ ด้วยตนเองผ่ านแ อพ KMA ในมือถือ สะด วก ทุกที่ทุกเวลา รู้ผลไวภ ายใน 1 วัน

นับจ ากการ ยื่ นเอกส าร ครบถ้ วน สม บูรณ์ ดอกเ บี้ย ถูกกว่า ปกติ 3% ทุกวงเ งิน ทุกเดื อน เริ่มต้นเ พียง 9.99% ต่อปี*

คุณสม บัติเบื้อ งต้น ของผู้ส มัคร

– อายุ 20 – 59 ปี– พนั กงานประจำ มีร ายได้ ตั้งแต่ 15,000 บ าทขึ้นไป–

อา ยุการทำงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป– มีหม ายเ ลขโ ทรศั พท์ ที่ติ ดต่อได้ง่ าย ทั้งที่บ้ าน หรือ ที่ทำง าน

รา ยละเอี ยด สินเชื่ อ ส่วนบุคคลกรุ งศรี Krungsri iFIN

ดอ กเ บี้ย Krungsri iFIN เป็นการกู้เ งินออ นไลน์ ดอ กเบี้ ยต่ำ อัตรา ดอ กเ บี้ย ถูกกว่าด อกเบี้ ยปกติถึง 3% ตลอดอ ายุสัญญา

– ดอ กเ บี้ย 9.99% ต่อปี ใน 3 เดื อนแรก (สำหรั บพนักง านประจำ อา ยุงาน 1 ปีขึ้นไป ที่รั บเ งินกู้ผ่ านบั ญชีกรุงศรี ด้วยวิธีโ อนเงิ นเข้าบั ญชี)

– ดอ กเ บี้ย 10.99% ต่อปี ใน 6 เดื อนแรก (สำหรับพนักง านประจำที่ร ายได้ต่อเดื อน 30,000 บ าทขึ้นไป)

ข้อดี สินเ ชื่อ Krungsri iFIN

– ยื่น กู้ เงิ นด่ วน ออนไ ลน์ได้เองผ่ านมือถือ ปลอ ดภั ยทุกขั้นตอน

– ไม่ต้องใช้ หลั กทรั พย์ หรือคนค้ำปร ะกันในการ กู้เงิ นฟรีค่ าธร รมเ นียม ทั้งค่าอากรแส ตมป์ ค่าจัดการเ งินกู้

– ค่ าโ อนเ งิน เข้าบั ญชี หลังได้รับการ อนุ มัติ เงิ นกู้ และ ค่ าธ รรมเนี ยม การใช้เงิ นหมุนเ วียน ตลอ ดชีพ

ขั้นตอ นการขอสินเ ชื่อ

ยื่นกู้ สินเ ชื่อ Krungsri iFIN ด้วยตนเอง ผ่าน มือถือ ง่ ายๆ มีบั ญชี ธนาค าร ไหน ก็ยื่นกู้ได้ สะด วก ทุกที่ทุกเว ลา รับเงิ นก้อนใหญ่ ไม่ องค้ำ

ขั้นต อนการส มัคร

วิธีการสมั คร สินเ ชื่อ ผ่านมื อถือง่ ายๆ แค่กร อก ข้อมูล และ อัปโ หลด เอกส าร ให้คร บถ้วน

1. เข้าไปเ ว็บไซ ต์ธนาค ารกรุงศรี “คลิ กที่นี่” เพื่อเข้าสู่ระบบการสมั ครขอ สินเ ชื่อ

2. เลื อก อาชีพ และระบุรา ยได้ของ คุณ เพื่ อคำน วณสินเ ชื่อเบื้ องต้น

3. ปรั บเป ลี่ยน รา ยละเอี ยด ของ สินเ ชื่อ ตามความต้องการแ ล้วกดปุ่ม “สมัค รสินเ ชื่อ”

4. ศึกษา ขั้นตอน การสมั คร สินเ ชื่อ และกด ปุ่ม “ถัดไป”

5. อ่ านรา ยละเ อียด และยอมรับ ข้อตกลง ในการใช้บริ การ แล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

6. ระบุหม ายเ ลข โทรศั พท์มือถือ เพื่อ ใช้สมั คร แล้วกด “ขอร หัส OTP”

7. ระบุร หัส OTP ที่ส่ง มาทาง SMS แล้วกด “ยืน ยันรหัส OTP”

8. กดปุ่ม “กล้ องถ่ายรูป” เพื่อสแ กน บัต รประชาช น และให้ร ะบบกรอก ข้อมูล บัต รประชาช น โดย อัตโ นมัติ หรือเลื อกกรอก ข้อมูล ด้วยตนเอง

9. หน้าจอจะ เปิ ดกล้องถ่ ายรูป วาง บัตรประชาช น ให้อยู่ตรงกลาง เห็นข้อมูลชั ดเจน แล้วกดปุ่ม ถ่ ายรูป

10. ตร วจสอบ ข้อมูล และกดปุ่ม ยืนยัน

11. กร อกข้ อมูลส่วนตัว และข้ อมูล บุคคลอ้ างอิง ให้คร บถ้วน แล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

12. กร อกข้ อมูล ที่อยู่ตามที่ ระบุ ให้ครบถ้ วนและเลื อกที่อยู่จัดส่ง เอกส ารแล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

13. กร อกข้อมูล รา ยได้, ข้อมูลการทำ งาน ให้ค รบถ้วน แล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

14. กร อก ข้อมูล สินเ ชื่อ, ข้อมูลบั ญชี สินเ ชื่อ ให้คร บถ้ วนและ เลือกวิ ธีการ ชำร ะสินเ ชื่อ แล้วก ดปุ่ม “ถัดไป”

15. เริ่ม ารอัปโห ลด เอกส าร โดยกด “กล้องถ่ ายรูป” และสาม ารถดู รา ยละเอี ยด ของเอกส าร โดยกดปุ่ม “?”

16. อัปโ หลด เอกส าร ให้คร บตามที่ ระบุไว้ แล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

17. ตร วจสอบ และ ยื นยัน ข้อมู ลใบสมั คร และสาม ารถ แก้ไข ข้อมู ลได้โดยก ดปุ่ม “ดินสอ”

18. การสมั ครสำเ ร็จ กดปุ่ม “กลั บสู่หน้าห ลัก” เพื่ออ อกจ ากระบบ. ใครที่ส นใจ ก็ลองทำตา มดูนะค รับ ขอให้โ ชคดี

ข้อมูลphurlenlen

Show More