ย้ ายหน่ วยบ ริการ บั ตรทองได้แ ล้ว เริ่ ม 1 มกร าคม 64 นี้

เป็นเรื่องที่ประชาช นหลายคนรอคอยกันมานาน สำหรับการย้ ายหน่ วยบั ตรทอง โดยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม

เพจ ไท ยคู่ฟ้า ได้โพ สต์ข้อค วามระบุว่า แจ้ งย้ ายหน่ วยบั ตรทอง ได้สิ ทธิทันที เริ่ ม 1 ม.ค. 64 ใครที่มีความประ สงค์

หรือมีความจำเป็น จะย้ ายหน่ วยบริก าร “บั ตรทอง” ฟังทางนี้ จากเดิ มระบบการลงทะเบี ยนบั ตรทอง

จะเกิ ดสิ ทธิทุกวันที่ 15 และ 28 ของเดื อน แต่หลังจากวันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป ประชาช นสามารถ

เข้ารับบริก ารที่หน่ วยบริก ารใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้ องรอ 15 วัน ย้ำสั กนิด! ประชาช นสามารถเปลี่ ยนหน่ วยบริก าร

ได้ม ากกว่า 1 ครั้ง แต่ไม่เ กิน 4 ครั้ง

สำหรับช่องทางการย้ าย หน่ วยบริก าร ทำได้ที่ LINE official @nhso หรือจุดรั บลงทะเบี ยน ได้แก่

– สปสช. เขต 13 กทม. (ศูน ย์ราชการแจ้ งวัฒ นะ)

– เดอะมอ ลล์บ างแค ชั้น 3

– สำนักงานเ ขต 19 แ ห่ง ประก อบด้วย (คล องเตย คลองสา มวา ธนบุรี บ างกะปิ บางขุนเที ยน บ างแค บ างพลัด

ประเวศ พระโข นง มีนบุรี ราชเ ทวี รา ษฎร์บูรณะ ลาดกระ บัง ลาดพ ร้าว ส ายไหม หนองแ ขม หน องจาก หลักสี่ ห้วยขว าง)

สำหรับในต่ างจังหวัด : โ รงพย าบ าลส่งเส ริมสุขภ าพตำบล หรือโ รงพย าบ าลของรั ฐใกล้บ้ าน .

สอ บถามเพิ่มเติ มได้ที่ สา ยด่ วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลphurlenlen

Show More