ค ลัง ออ กมายื นยั นแล้ว ใค รที่ยังไม่ได้สิ ทธิโคร งการ เราไม่ทิ้ งกัน รี บดูเ ลย ก่อนห มดโอก าส

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบี ยนรับสิ ทธิโ ครงการ คนละค รึ่ง รีบไปเช็ กสิ ทธิเป็นครั้งสุดท้าย เนื่ องจากมา ตรการช่ วยเห ลือ

เงิ นเยี ยวย า 5,000 บ าท ต่อเ นื่อง 3 เดือน ในโคร งการ เราไม่ทิ้ งกัน ผ่า นการลงทะเบี ยนใน www.เราไม่ทิ้ งกัน.com

จ่ ายเงิ นให้กับผู้ลงทะเบี ยนต่อเนื่ อง 3 เดื อน รวมเป็นเ งิน 15,000 บ าท จนถึงตอนนี้ แม้ว่าโค รงการจะปิ ดไป

แล้วตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภ าคม 2563 เมนูในเว็ บไ ซต์ยังเ หลือ 2 เมนูให้ทำร ายการคือ ตร วจสอบส ถานะ

และ สล ะสิท ธิ ส่วน กลุ่ มต กห ล่น 3 แส นร าย ยังร อลุ้น ระยะที่ 2 ตก ลงได้ เงิน 15,000 หรือไม่

จะเ ปิดลงทะเบี ยนรอบ 2 เมื่อไ หร่

ลวร รณ แส งสนิท ผู้อำน วยการสำนักเศรษ ฐกิจการค ลัง ระ บุว่า การโ อนเ งินช่ วยเห ลือม าตรการ

เราไม่ทิ้ งกัน 5,000 บ าท 3 เดือ นยังไม่สิ้ นสุด เนื่ องจา กยังมีผู้ได้รับสิ ทธิกว่า 1 แสน

ร ายอยู่ระหว่างดำเนิ นการโอนเ งินเข้าบั ญชี หากใครที่ต้องการท ราบว่า เงิ นเยี ยวย า ของตนเองนั้นอยู่ในสถา นะไหน

สามาร ถเข้าไปตร วจสอบสถ านะจากเ ราไม่ทิ้ งกันได้ที่ เมนูตรว จสอบสถ านะ

กลุ่ มผู้ร้องเรี ยนเยี ยวย า 2.2 ล้า นร าย

กลุ่มผู้ร้ องเรี ยนเยี ยวย า 2.2 ล้า นร าย ผ่า นกรมปร ะชาสั มพันธ์ ศูน ย์ดำรงธร รมในพื้นที่จังห วัดต่างๆ

และผ่ านสาขาธนาค ารของรั ฐ ตอนนี้อยู่ระห ว่างการประม วลความช่วยเห ลือ โดยตร วจสอ บพบว่าใน

จำนวนนี้กว่า 80 % เค ยได้รับการเยี ยวย าจากภ าครั ฐแล้ว ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ส่วนที่เห ลืออีก 20 %

กระท รวงการค ลังกำลังมองหามา ตรการช่ วยเหลื ออย่ างต่อเนื่ อง

นอกจากนั้น ก้าวต่อไปเราไม่ทิ้ งกัน ก็คือ การดูแล กลุ่ม ของผู้ที่ลงทะเบี ยนโค รงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเ ร็จ

จำนวน 302,160 คน ซึ่งยังไม่เ คยได้รับความช่ วยเหลือจากโ ครงการต่างๆ ของรั ฐ รวมทั้ง

ไม่เป็นผู้ประ กันตนตามม าตรา 33 อยู่ระหว่างดำเ นการพิจา รณากำหนดกลุ่มเป้าหม ายและกลไก

ความช่วยเหลื อให้ชัดเ จน ก่อนส่งให้คณะกร รมการกลั่ นกรองการใช้จ่ ายเงิ นกู้เพื่อนำไปสู่มาตรก ารช่ วยเห ลือเ งินเยี ยวย าต่อไป

อย่ างไรก็ตาม รา ยละเอี ยดจาก สำนักเศร ษฐกิจการค ลัง ยังร ะบุถึง การเยี ยวย า กลุ่ มต กห ล่นมาตรก ารเราไม่ทิ้งกัน

ทั้ง 302,160 รา ยนั้น จะไม่ได้รับเงิ นเยี ยวย า 5,000 บ าท 3 เดื อน รวมเป็นเ งิน 15,000 บ าทต่อคน

เหมื อน ลุ่มผู้ลงทะเบี ยน 15.1 ล้ านคนก่อนหน้านี้ เพราะลั กษณะ และคุณสม บัติที่แตกต่ างกัน

ส่วนคำถ ามสำคั ญที่ส่วนใหญ่ค าดหวัง และอย ากรู้ อย่ าง การจะขย ายเวลา หรือเพิ่ มรอบลงทะเบี ยน

มาต รการเยี ยวย าในโ ครงการเ ราไม่ทิ้งกันหรือไม่นั้น ทางกระทร วงการคลังระบุว่า เบื้ องต้นจะไม่ได้มี

การเปิ ดโคร งการใหม่ หรือขย ายเว ลาโค รงการตามที่ อุตตม ส าวนายน รั ฐมนตรีว่าการกระท รวงการค ลัง

เคยอ อกมาพูดถึงเรื่ องดังกล่าวตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 พฤ ษภาคม 2563 แล้ว

แต่สำหรับเ หตุการ ณ์หลังจากนี้นั้น จะต้องขอประเมิ นสถานก ารณ์ก่อน เพื่อดูสถา นการณ์หลังจากป ลดล็ อกเ ฟส 5

หากโดยภา พร วมสถาน การณ์ไม่ดีขึ้น ทางมาตร การอาจจะพิ จารณาเพิ่มเ ติมลงทะเ บียนเราไม่ทิ้งกันต่อไป

โด ยขอให้ติดต ามข่าวจากภ าครั ฐที่จะตามมาอย่ างใ กล้ชิด

โดยก ลุ่มที่ไม่ได้รับสิ ทธิ์เราไม่ ทิ้งกันรอบ 2 นั้นคือก ลุ่มที่เ คยได้ไปแล้วในครั้ งแรกนั่ นเองค่ะ

ข้อมูลphurlenlen

Show More