คนละค รึ่ง เฟ ส2 แห่ชิ งสิ ทธิ 10 ล้ านคน กรุ งไทย ยั นร ะบ บพร้ อมลง

เมื่ อวันที่ 7 ธ.ค.63 นา ยพรชัย ฐีระเ วช ที่ป รึกษาการเ งิน นายพ รชัย ฐีร ะเวช ที่ป รึกษาด้านเศร ษฐกิจการเ งิน

สำนักงานเศร ษฐกิจการค ลัง ในฐาน ะรองโฆ ษกกระท รวงการค ลัง กล่ าวถึงความพร้ อมของการเปิ ดลงทะเบี ยน

คนละค รึ่งระยะที่ 2 (เฟ ส 2) ว่า เหลือเพี ยงขั้นตอนการอนุ มัติจากที่ประชุ มคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 8 ธ.ค.นี้

กระทร วงการคลั งพร้อมเปิ ดลงทะเบี ยนโ ครงการคนละค รึ่งเ ฟส 2 ตามที่กำห นดไว้ในวันที่ 16 ธ.ค.63 ส่วนจำน วนร้านค้ า

ที่เข้าร่วมโค รงการคนละค รึ่งข ณะนี้ มีจำ นวนใก ล้ครบ ตามเป้ าหม ายที่ตั้งไว้ 1 ล้ านร้านค้ าแล้ว

นายพ รชัย กล่ าวต่อว่า กรณีที่ร้ านค้ าไม่ได้รับเงิ นหรือจำนวนเงิ นเข้าไม่คร บนั้น หากร้ านค้ าและปร ะชาช นในโค รงการคนละค รึ่ง

ที่มีข้อสงสั ยหรือต้องการความช่ วยเห ลือ สามารถติ ดต่อที่สาขาของธนาค ารกรุงไ ทย และส ายด่ วนธนาค ารกรุงไ ทย 02-111-1144

(24 ชั่วโมง) ส่วนกร ณีการลงโ ทษร้ านค้ าที่กระผิ ดในโค รงการคนละค รึ่งนั้น ขณะนี้ทางตำ รวจดำเนิ นการอยู่ ซึ่งข้อ ลยังไม่สามารถเ ปิดเ ผยได้

อ่ านข่ าว ธ.กรุงไ ทย แจ งเ หตุ “คนละค รึ่ง” ล่ม เงิ นไม่เ ข้า พ่ อค้ าแ ม่ค้ าวุ่ นหนัก

ด้าน นายผยง ศรีวนิช กร รมกา รผู้จัดก ารให ญ่ธนาค ารกรุงไ ทย กล่ าวว่า ธนาค ารกรุงไ ทยเตรี ยมพร้ อมด้านร ะบบอย่ างเต็มที่เพื่อร องรับ

การลงทะเบี ยนเข้าร่ วมโคร งการ ผ่านเ ว็บไ ซต์ www.คนละค รึ่ง.com จำน วน 5 ล้ านคน ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ ซึ่งค าดว่าจะมีผู้ส นใจ

ลงทะเบี ยนมากถึง 10 ล้า นคน

โดยขณ ะนี้กำลังเร่ งเตรี ยมพร้อมระบ บให้มีประสิ ทธิภ าพ ได้ประส านกับทางฝ่ายไอที ให้ปรั บป รุงระบบการลงทะเบี ยนหน้าเว็ บไ ซต์

ให้สาม ารถรองรับผู้ใช้ง านได้มากขึ้ นจาก 200,000 คน ต่อการเข้าใช้ง าน 1 ครั้ง เป็น 500,000-1,000,000 คน ต่อก ารใช้งาน

ในแต่ละค รั้ง และประส านกับผู้ให้บริการเค รือข่ ายโทรศั พท์เคลื่ อนที่ ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพและความร วดเ ร็วของระบบการส่งข้ อความ

ยืน ยัน โอทีพี (OTP) ผ่ าน SMS

สำหรับการเปิ ดลงทะเบี ยน คนละค รึ่ง เฟ ส 2 ครั้งนี้ ตามที่ธนาค ารกรุงไท ยค าดก ารณ์ จะมีผู้สนใจลงทะเบี ยนมากกว่าสิ ทธิที่จะได้รับ

ถึง 1 เท่าตัว เพร าะตามม ติที่ประชุ มคณ ะกร รมการบริห ารสถานการเศร ษฐกิจที่ได้รับผลกร ะทบจากโค วิด-19 (ศบศ.) เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.

ที่ผ่านมา อนุ มัติให้เ พิ่มสิ ทธิให้อีก 5 ล้านคน จากเฟ สแ รกให้สิทธิจำนวน 10 ล้า นคน กำหนดเปิ ดให้เริ่ มลงทะเบี ยนวันที่ 16 ธ.ค.63

และสิ้ นสุดโค รงการวันที่ 31 มี.ค.64

ข้อมูลphurlenlen

Show More