เฮกั นทั้งประเ ทศ ปรั บค่ าไฟฟ้าเป็นของขวั ญปีใ หม่

วันที่ 7 ธันว าคม 2563 ตามที่คณะกร รมการกำกับกิ จการพลังงาน (กกพ.) มีมติลดอัต ราค่ าไฟฟ้าผั นแปร (Ft)

ช่ว งเดื อนมกร าคม-เมษ ายน 2564 ลงอีก -2.89 สต างค์ต่อหน่ วย หรือเรี ยกเก็บค่ า Ft ที่ -15.32 สต างค์ต่อหน่ วย

ซึ่งล ดลงจากเดิมที่เ รียกเก็บที่ -12.43 สต างค์ต่อหน่ วย ส่งผลให้ค่ าไฟฟ้าเฉลี่ ยลดลงเห ลือ 3.61 บ าทต่อหน่ วย

จากค่ าไฟฟ้าเฉลี่ ยปัจจุบันที่ 3.63 บ าทต่อหน่ วย (ไม่รวมภา ษีมูลค่ าเ พิ่ม) เพื่อเป็นของขวั ญปีใหม่ในการบร รเทา

ค่ าครอ งชีพให้กับประชาช นนั้นทั้งนี้ การไ ฟฟ้านครห ลวง หรือ MEA ใน ฐานะหน่ วยงานรั ฐวิสาห กิจสังกัดกระท รวงมห าดไทย

จำหน่ ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเ ทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรป ราการ มุ่งมั่ นขับเคลื่ อนพลังงานเพื่อวิถีชี วิตเมื องมหานคร

จึงพร้ อมตอบส นองนโยบ ายดั งกล่าว

ข้อมูลsiamnews

Show More