ราค าทองล่ าสุด ปรั บครั้ งที่ 3

วันที่ 9 ธันว าคม 2563 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า สมาคมค้ าท องคำร ายงาน ราค าทองไท ย ครั้ งที่ 3

เมื่อเ วลา 11.06 น. โด ยราค าทองล่าสุดปรั บลงมาอีก 100 บ าท รวมตั้งแต่เช้ าป รับลดลงมา 150 บ าท

โดยวันนี้ทอ งคำแท่ง รับซื้ อบ าทละ 26,300 ขา ยอ อกบ าทละ 26,400 บ าท ส่วนทองรูปพร รณ

รับซื้ อบ าทละ 25,832.64 ข ายอ อกบ าทละ 26,900 บ าท

คำแน ะนำสำหรับ ผู้ที่จะซื้ อทอ งคำ เราต้ องสังเก ตุอะไรบ้ างนั้น เรามีคำแน ะนำจาก สคบ

ซึ่งร ายละเอี ยดเหล่ านี้ผู้บริโ ภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเก ตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้ านทองต่างๆ

ซึ่งน อกจากร้ านขา ยท องต้องติ ดสล ากสินค้ าถูกต้องและชั ดเ จนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคั ญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อค วรรู้ก่อนซื้ อท อง

1 ร้านท องต้องแส ดงราค าข ายทองแ ท่งและท องรูปพร รณของแต่ละวันชั ดเจน มีการแสดงราค ารับซื้ อคื น

และมีการแส ดงค่ ากำเห น็จ ซึ่งค่ ากำเห น็จอาจจะไม่ได้ติ ดที่หน้าร้ าน แต่ติ ดอยู่ในถ าด

2 มีป้ ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจ นว่าเป็นสร้ อย แห วน กำไล

3 มีการระบุชั ดเจนว่า มีเป อร์เซ็ นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เป อร์เซ็ นต์ หรือ 99.99 เป อร์เซ็ นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้ อท องคำทุกชิ้นจะต้องมีโ ลโก้ของโ รงงานผู้ผ ลิต

5 ต้องร ะบุน้ำห นักของทองแต่ละชิ้ นให้ชัดเ จน

ข้อมูลsiamtopic

Show More