สินเชื่ อฉุ กเ ฉิน อาชี พอิ สระ ธ.ไ ทยพาณิ ชย์ ยื มได้ 50,000 ไม่ต้ องค้ำ อนุ มัติไว

สินเชื่ อส่วนบุ คคล Your Loan จากท างธนาค าร ไท ยพาณิ ชย์ มีวง เงิ นกู้ยื ม อนุ มัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บ าท

ซึ่งสามารถสมั ครขอ สินเ งินให้กู้ยื ม Your Loan ได้ทุกอ าชีพ ไม่ว่าจะเป็ นพนัก งานประจำ เจ้าขอ งธุจกิจ

หรืออา ชีพอิสร ะ ก็สามารถ กู้ยื มเงิ น ได้ง่ าย ผ่านแ อปมือถือ SCB easy สำหรับ ใครที่สนใจกู้ รีบไป โห ลดแอ ป Scb มาติดเครื่ องไว้เลย

ร ายละเอี ยด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ส่ว นบุคคล Your Loan

-วง เงิ นกู้ยื ม อนุมั ติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บ าท

-ผ่อ นชำระได้สูงสุดไม่เ กิน 60 ง วด สำหรับร ายเดื อน หรือ 130 ง วดสำหรับร ายสองสั ปดาห์

-ชำระคื นธนาค ารเป็นงวดร ายเดือน หรือค ายสองสั ปดาห์

-คิดอั ตราดอ กเบี้ ยแบบลดต้ นลดดอก

-สมั คครง่ายผ่ านแ อป ไม่ต้องมีหลักทรั พย์หรือบุคค ลค้ำประกัน

-รู้ผลอนุ มัติเร็วไม่ต้องรอน าน

วิธีสมั คร สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม ส่วนบุค คล Your Loan

-สามาร ถสมัค รขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม Your Loan ได้ทาง แอป SCB Easy

เมื่อท่ านได้รับการพิจาร ณาอนุ มัติ สินเชื่ อเ งินใ ห้กู้ Your Loan แล้ว ธนาค ารจะจัดส่งตาร างเวลาการชำระ

คืน เงิ นกู้ยื ม ให้กับท่ านทาง Email ที่ได้แจ้ งในการสมั ครขอ สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม และผ่านการยืนยั นกับทางธนาค าร

*หากใค รไม่มี แอป SCB Easy ให้โหลดติ ดตั้งและเปิ ดการใช้งานก่อนสมั คร

คุณส มบัติส มัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ส่วนบุ คคล Your Loan

-มีสั ญช าติไท ยเท่านั้น

-มีอ ายุระหว่ าง 20–65 ปี

-มีร ายได้ขั้นต้ำที่ 10,000 บ าท

-เป็นลู กค้ าปัจ จุบันของทางธนาค ารไท ยพาณิชย์

-สาม ารถ กู้ยื มเงิ น ได้ทั้งพนัก งานประจำ เจ้าของกิ จการ หรือ อาชีพอิ สระ

เอกส ารสมั คร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ส่วน บุคคล Your Loan

-บัต รประจำตัวประชาช น

เอกส ารสมั ครสำหรับพนั กงานป ระจำ

-สลิปเ งินเดื อนปัจจุบัน (สำหรับพนั กงานประจำ)

เอกส ารสมั ครสำหรับเจ้าของกิจก ารและผู้มีอ าชีพอิ สระ

-เอกส ารยื นยันร ายได้ (อย่ างใดอย่ างหนึ่ง)

-ใบแจ้ งยอดเงิ นฝ ากย้อนหลัง 6 เดื อน (เต็มเดื อน)

-หนั งสือรับรองการเสี ยภ าษีเงิ นได้

-เอกส ารยืนยั นการประกอ บธุรกิจ (อย่ างใดอย่ างห นึ่ง)

-สำเ นาหนังสื อจดทะเบี ยน/ห้ างหุ้นส่ วนจากกระท รวงพาณิ ชย์ (กร ณีจดทะเบี ยน)

-เอกส ารที่ออ กจากทางรา ชการเพื่อยื นยันการทำธุรกิจ (กร ณีไม่ได้จดทะเบี ยน) เช่น

-สัญญ าเช่า สัญ ญาจ้ าง

-เอกสา รการเสี ยภ าษีป้ าย

-ใบอนุญ าติประกอบกิ จการโร งงาน (ร.ง.4)

ข้อมุลbang-jaab

Show More