เผ ยที่มารู ปปั้ นหน้ าตาแป ลก หนึ่งเดี ยวในไ ทย ขออะไรก็สมห วัง

จากกรณีโลกออ นไลน์แ ห่แ ชร์ พระพุ ทธรูปที่มีรูปร่ างแป ลก ที่ วัดมร รครังสฤ ษดิ์ หรือวัดตะค ร้อ ในพื้นที่บ้ านห าดเสลา

ต.เข าดิน อ.เก้าเลี้ ยว จ.นครสวร รค์ และเป็นวั ดขึ้นชื่อของจังหวัด โดยพบว่าพระวิห ารเก่ าแก่ อา ยุกว่า 78 ปี

มีรูปร่า งแป ลกตา ตั้งแต่รูปปั้นสั ตว์ปากประ ตูทางเข้าวิห าร ไปจนถึงภ ายในที่มีรูปปั้ นพระพุ ทธรูปที่แปล กไม่เหมือ นกับที่ใด

ตั้งเรี ยงร ายกว่า 30 อง ค์ ล่าสุ ดวันที่ 9 ธ.ค. 63 พร ะประเ สริฐ ถาว ะระธั มโม รองเจ้ าอาว าสวัดม รรครังส ฤษดิ์ กล่ าวว่า

สมั ยก่อนวั ดเ พิ่งสร้ างเส ร็จใหม่ ไม่มีอะไรที่ส วยง ามเลย ก่อนนี้วัดจะท าแต่สีข าว พอมีเ ด็ก ๆ เข้ามาก็จะกลั วกัน

เพ ราะดูหน้าก ลัว ส่วนหล วงพ่อริ้ว เจ้าอาวา สอง ค์แ รก ท่านมากันส ององ ค์กับน้องท่ าน ก็ได้ช่ว ยกันสร้ างวั ดและสร้า งวิหา รนี้ขึ้นมา

และตั้ งใจว่าจะใช้วิห ารนี้เป็นพระอุโ บสถ กลับถู กทางการไม่อนุญ าต จนต้องสร้ างพระอุโบ สถตา มแบบม าตรฐ านขึ้นมาใหม่

แท นพระประเ สริฐ กล่า วต่อว่า ครั้งแ รกที่อา ตมามาบ วชอยู่วัดแห่ งนี้ ก็เห็นวิห ารและรู ปปั้นแป ลกตา และก็ไม่สาม ารถระบุ

ได้ว่าเป็นพร ะอะไร เพร าะไม่เหมื อนกับที่ไหนเลย จึงได้ถามหล วงพ่ อริ้ว ก็ทร าบว่า งานปั้ นทั้งหม ดไม่ว่าพระพุ ทธรูป

หล วงพ่อกับน้ องช ายเป็นคนสร้ างทั้งห มด ซึ่งเป็นไปตามค ติความเชื่ อในพุ ทธศาส นาทั้งสิ้น หากแต่ใช้จิน ตนาก ารและ

ทัก ษะตามที่มีเรี ยกว่า ดิบ ๆ ทำขึ้นมา จึงไม่สามา รถระบุได้ว่า รูปปั้ นสั ตว์ รว มถึงพระพุ ทธรูปทั้งหมด สื่ อถึงอะไรแต่

ควา มตั้งใจของหล วงพ่ อริ้วคือ อย ากให้ชา วบ้ านที่มาได้ใช้จิ ตนาการ และวิจา รณญา ณถึงตัวเราเองที่ผู้กำห นดให้รับรู้ว่า

สิ่งไ หนใช่หรือไม่ใช่ เป็นอัต ตาโดยแท้ หากแต่เอาจิ ตที่บริสุท ธิ์เข้าจับ จะเห็นถึงความตั้ งใจ ความเชื่ อและศรั ทธา

ในสิ่งที่ผู้สร้ างบร รจงอย่างบริสุ ทธิ์ใจ มันไม่เรื่ องง่ายที่จะทำเช่นนี้ได้ ต้องมีความเ พียร ความตั้งใจ โดยปรา ศจากการ

คร อบงำจากภายนอกพ ระประเส ริฐ กล่ าวต่อว่า ก่อนหน้านี้เคยมีญ าติโ ยมที่มาทำบุ ญที่วัด เขามีคว ามรูปทางด้ านศิ ลปะ

มาบ อกให้ฟังว่า วิห ารที่ถูกสร้ างให้เป็นศิล ปะเช่นนี้ ทางต ะวันตก จะเรี ยกว่า ศิล ปะนาอีฟ ซึ่งเป็นศิ ลปะที่สร้ างโดยศิ ลปิน

ที่สร้ างสร รค์ด้วยตัวเอง ปรา ศจากความรู้พื้นฐ านทางศิล ปะจากเมื อง และความเจริ ญโดยร อบ เรี ยกได้ว่าบริสุ ทธิ์โด ยแท้

ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า วัดแ ห่งนี้ส ร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2485-86 โดยหล วงพ่ อริ้ว กุส ลจิ ตโต เจ้าอ าวาสวัดอ งค์แรก

และเป็นเ กจิพระวั ตถุมงคลของขลั งด้านแค ล้วค ลาด คงกร ะพัน ชื่อดั งของจังหวัด ได้ร่วมกับพระ น้องช ายของท่านจัดสร้ างขึ้น

ซึ่งในสมั ยนั้น หลว งพ่ อริ้ วได้ตั้งชื่ อเป็นวัดตะค ร้อ เพราะมีต้นต ะคร้ อใหญ่ ยืนต้นอยู่กล างวัด ต่อมา อาจ ารย์จั นทร์

เจ้าอา วาสอง ค์ปัจ จุบัน ขอเปลี่ ยนชื่ อเป็นวัดมรร ครังสฤ ษดิ์ ซึ่งแป ลความหม ายว่า “หนทางสู่คว ามสำเ ร็จ”

ข้อมูลsiamstreet

Show More