กลุ่ มเดี ยวเท่ านั้น รั ฐให้เงิ นเ พิ่ม บั ตรคนจน 1,500

จากที่ปร ะชุม ศบศ. เสนอ โคร งการเพิ่ มกำลังซื้อให้แ ก่ผู้มีบั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ

โดยการเ พิ่มวงเ งินค่ าซื้ อสินค้ าอุปโ ภคบริโ ภคที่จำเป็น จำน วน 500 บ าทต่อคนต่อเ ดือน

เป็นระยะเว ลาทั้งสิ้น 3 เดื อน ตั้งแต่เดื อนตุล าคมถึงธั นวาคม 2563 มีกลุ่ มเป้ าหม ายเป็นผู้มี

รา ยได้น้อยที่มีบั ตรส วัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 14 ล้า นคนนั้น

นายอนุ ชา บูร พชัยศรี โฆ ษกประจำสำนักน ายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผ ยว่าคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

เห็นชอบเ งินช่ วยเห ลือกลุ่ มผู้ถือบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ

โด ยให้วงเ งินค่ าซื้ อสินค้ าบริโ ภคอุปโ ภคจำนวน 500 บ าทต่อคนต่อเดื อน ระยะเวลา 3 เดื อน

ตั้งแต่ม.ค. – มี.ค. 2564 สำหรั บกลุ่มผู้มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จำนว นไม่เ กิน 13,756,995 คน

วงเ งิน ไม่เ กิน 20,635.4925 ล้ านบ าท เพื่อช่ วยเห ลือ เยี ยวย ากลุ่มผู้ถือบั ตรส วัสดิการแห่งรั ฐต่อเนื่ อง

อีกระยะห นึ่งให้มีคุณภ าพชี วิตที่ดีขึ้น กระตุ้ นการใช้จ่ ายในท้ องถิ่ นช่วยเห ลือผู้ประกอ บการในพื้ นที่ถือเป็นเศร ษฐกิจฐ านรากที่สำคั ญ

ข้อมูลsiamtopic

Show More