ธันว าคม 2563 บั ตรค นจน เหลื อสิ ทธิป ระโ ยชน์ 3 ร ายการ กดเงิ นสดได้

วันที่ 1 ธันว าคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้มีร ายได้น้ อยที่ถือ “บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (บั ตรคนจ น)”

ได้รับความช่ วยเหลือจากรั ฐบ าลไปแล้ว 4 ร ายการ

แต่ความช่ วยเหลื อของเดื อนธันว าคม 2563 ยังไม่หมดเพี ยงเท่านี้ เพร าะยังมีอี ก

3 ร ายการที่จะโ อนเข้าช่วงครึ่ งหลังของเดื อน ซึ่งทั้งหมดสาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้!

วันที่ 18 ธันว าคม 2563

ค่ าน้ำประป าฟรี 100 บ าทต่อครัวเรื อนต่อเดื อน ผู้ถือ บัต รสวัสดิ การแห่งรั ฐ

ที่ได้รับสิ ทธิ์ คือ ครัวเรื อนที่ใช้น้ำประป าไม่เกินเก ณฑ์เดื อนละ 100 บ าทและลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิ์เรี ยบร้ อยแล้ว

กรุงเท พฯ และปริม ณฑล ลงทะเบี ยนผ่านเว็ บไซ ต์การประปานครห ลวง (กปน.)

ต่างจังห วัด ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไ ซต์การประป าส่วนภูมิภ าค (กปภ.)

ทั้งนี้ เมื่อบิ ลค่ าน้ำมา ผู้ได้สิ ทธิ์ต้ องสำรองจ่ ายเงิ นสดไปก่อน จากนั้นระ บบจะทำการบั นทึกข้อมูล

และ ทำการโอนเงิ นสดให้กลับเข้า บัต รสวัส ดิการแห่งรั ฐ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และสามารถนำบั ตรฯ มากดเงิ นสดใช้ได้เลย

ค่ าไฟฟ้ าฟรี ไม่เกิน 230 บ าทต่อครั วเรือ นต่อเดื อน ครัวเรื อนที่ได้รับสิ ทธิ์คือ

ผู้ใช้ไฟฟ้ าไม่เกินเก ณฑ์ที่กำหนดเดื อนละ 230 บ าท และได้ลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิ์เรี ยบร้อยแล้ว

กรุงเ ทพฯ และปริม ณฑล ลงทะเบี ยนผ่านเว็ บไซ ต์การไฟฟ้ านครห ลวง (กฟน.)

ต่ างจังห วัด ลงทะเบี ยนผ่านเว็ บไซ ต์การไฟฟ้ าส่วนภูมิภ าค (กฟภ.)

ทั้งนี้ เมื่อบิ ลค่ าไฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ ายเงิ นสดไปก่อน จากนั้นระบ บจะทำการบันทึ กข้อมูล

และทำการโ อนเงิ นสดให้กลั บเข้า บั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ ในวันที่ 18 ธันว าคม 2563 และสาม ารถนำบั ตรมาใช้กดเงิ นสดได้เลย

ประม าณวันที่ 22 ธันวาคม 2563

เบี้ ยความพิก า รเพิ่มเติม 200 บ าท

ผู้ที่ได้รับเบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติม จะต้องเป็นผู้พิก า รที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมี บัต รสวัส ดิการแห่งรั ฐ

โดยวงเงิ นเบี้ ยความพิก ารเพิ่ มเติม 200 บ าท จะโอ นเข้ากระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money)

ของบั ตรฯ ประม าณวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และสาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้

วิธีกดเงิ นสด “บั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ”

สำห รับผู้ได้รับความช่ วยเห ลือ บั ตรคนจ น บั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ ทั้ง 3 ร ายการ

คือ ค่ าน้ำฟรี ค่ าไฟฟรี และเบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติม สามารถกดเป็นเงิ นสดจากตู้เอทีเ อ็ม (ATM) ธนาค ารกรุงไ ทยมาใช้ได้ ตามวิธีก ารดังนี้

สอดบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐเข้าตู้ ATM ธนาค ารกรุงไ ทย แล้วใส่รหั สผ่าน 6 หลัก

เมื่อเข้าหน้ าเม นูหลักแล้ว ให้ก ดปุ่ม “บั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ” ** หม ายเ หตุ หากตู้ ATM ใดไม่มีปุ่ม

“บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ” จะไม่สามารถทำร ายการต่อได้ ต้องหาตู้ ATM ธนาค ารกรุงไ ทยตู้อื่ นแทน

จากนั้นก ดปุ่ม “ขอดูย อดเ งินคงเห ลือ” เพื่อตร วจสอบว่ามีเ งินโอ นเข้ามาหรือไม่ และเหลื อยอดเงิ นที่สามารถกดได้เ ท่าไร

หน้าจอจะแ สดงยอดเงิ นคงเหลื อที่ใช้ได้ โดยระบบจะถามว่า ท่านต้องการบ ริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถ อนเงิ น ให้กดปุ่ม “ต้อ งการ”

ระบบจะกลั บมาที่หน้าเมนูห ลักอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บั ตรสวัสดิก ารแห่งรั ฐ” ซ้ำ

กดปุ่ม “ถ อนเงิ น”

ใส่จำนวนเงิ นที่ต้องการถ อนและกดปุ่ม “ถูกต้ อง” ก็จะได้รับเงิ นสดจา กตู้ ATM

ด้านผู้ที่ยังไม่มีบั ตรฯ และต้องการลงทะเบี ยน บัต รสวัส ดิการแห่งรั ฐ ก็รออีกเ พียงอึ ดใจเ ดียว

เพ ราะกระทร วงการค ลังค าดว่า จะสามารถเปิ ดลงทะเบี ยนรอบให ม่ได้ปี 2564 ซึ่งอา จจะเป็นช่ วงไต รมา สที่ 2

ข้อมูลphurlenlen

Show More