ธน าค ารกรุงไ ทย ปล่ อยสินเ ชื่อให้ยื มได้ สูงสุ ด 500,000บ าท

ธนาค ารกรุ งไ ทย กู้ได้ สู งสุด 5 แส นบ าท

ไม่มีหลั กท รั พย์ก็กู้ได้ สินเ ชื่อก รุงไ ทย ไม่มีหลั กทรั พย์ นั้น คือ สินเชื่ อกรุ งไ ทย Smart Money

ที่ธนาค ารกรุงไ ทยปล่ อยกู้สู งสุด 1 ล้านบ าท

ที่ไม่เกิน 5 เท่าของร ายได้เลย และเจ้าของกิ จการก็สาม ารถเข้าถึงแห ล่งเงิ นทุน

ไม่มีห ลักทรั พย์วงเงิ นสูงสุด 5 แสนบ าทได้ด้วย

โดยสา มารถกู้สินเ ชื่ อไม่มีหลักทรั พย์นี้ได้ 12-60 เดือน กับอัตร าดอกเบี้ ยคงที่ที่ 20-22%

ซึ่งท างกรุงไ ทยก็ได้กำห นดคุณสม บัติผู้กู้ไว้คือต้องมีร ายได้ม ากกว่า 30,000 บ าทขึ้นไป ต่อเดื อน

ไม่มีประ วัติเสี ยห ายด้ านการเงิ น โดยถ้าเป็นพ นักงานประจำต้องมีอา ยุงานขั้นต่ำ 1 ปี

ในขณะที่เจ้ าของกิจการเปิ ดร้านมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

โดยพนั กงานประจำสาม ารถกู้ได้ว งเงิ นสูงสุด 1 ล้านบ าท ที่ไม่เกิน 5 เท่ าของร ายได้

กับอัต ราดอกเบี้ ยคงที่ 20% ต่อปี ส่วนเจ้าข องกิจการก็สา มารถกู้เงิ นกรุงไท ยได้สูงสุด 5 แสนบ า ท

ที่ไม่เกิน 5 เท่าของร ายได้ในอัต ราดอกเบี้ ยคงที่ 22% ต่อปี

เพิ่มเติ มคือสินเชื่ อนี้ก็เป็นสินเชื่ อกรุงไทยสําหรับข้ าราชการได้ด้วย

ซึ่งระยะเวล าการกู้นั้นไม่ว่าจะเป็นพนักง านประจำหรือเจ้าของกิจ การก็สามารถกู้กรุ งไทยได้ตั้งแต่ 12-60 เดื อนเลย

ทางด้านคุณส มบัติผู้ขอสิ นเ ชื่อกรุงไทย Smart Money มีการกำหนดไว้ว่าจะเป็นพนั กงานประจำ

หรือเป็นเจ้าของกิ จการก็ได้ โด ยจะต้องมึร ายได้ตั้งแต่ 30,000 บ าทขึ้นไปต่อเดื อน

และมีอายุ งานหรือเปิ ดร้านมามากกว่าที่กำหนดดั งภาพ

จะเห็นว่าการขอสินเชื่ อกรุงไทย ไม่มีหลั กทรั พย์นั้น ไม่จำเป็นต้องมีบั ญชีเงิ น

เดื อนกรุงไ ทยก็สามารถยื่ นกู้เงิ นกรุงไ ทยได้

1.สำเน าบั ตรประจำตั วประชาช น และสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

2.ต้นฉ บับหนังสื อรับรองร ายได้ หรือสลิปเงิ นเดื อนล่าสุด หรือต้นฉ บับห ลักฐ านอื่นที่แ สดง

ร ายได้ที่เชื่ อถือได้ 3 เดื อนสำหรับบุค คลทั่ วไป 1 ปีสำห รับเจ้าของธุ รกิจ

3.ถ้ามี บัตรประจำ ตัวพนั กงานให้แน บมาด้วย

4.ถ้าเป็นเจ้าของกิ จการ: สำเ นาหนัง สือรับรองการจดทะเบี ยน (หากมี) หรือสำเ นาทะเบี ยนการค้ า (หากมี)

5.ถ้ากู้ชำ ระสินเชื่ อ: เอกสารใบแจ้งย อดบั ญชีสินเ ชื่อบุค คล สินเ ชื่อบัตรเค รดิตเดือนล่ าสุด

หรือ เอกส ารอื่นในลัก ษณะใกล้เคี ยงสมั ครขอสินเ ชื่อกรุงไ ทย Smart Money

สำหรับผู้ที่สนใจสา มารถเ ตรียมเอกส ารไปให้พร้ อมและติดต่ อธนาค ารไทย

เพื่อขอกู้เงิ นกรุงไ ทยได้แบ บไม่ต้องใช้หลักทรั พย์ค้ำประกัน

ข้อมูลphurlenlen

Show More