ราค าท องวันนี้ ร่ วงหนั กมาก

วันที่ 10 ธันว าคม 2563 ผู้สื่ อข่ าว siamnews ร ายง านว่า สมาค มทองคำได้อัพเด ทราค าทองครั้ งที่ 3

เวลา 11:15 น. ปรั บขึ้น 50 บ าท โดยท องคำแท่งมีราค ารับซื้ อในประเ ทศอยู่ที่บ าทละ 26,150.00 บ าท

ขา ยออ กบ าทละ 26,250.00 บ าท ตามประก าศครั้งล่าสุด ด้านราค าทองรูปพร รณ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 25,681.04 บ าท

ขา ยอ อกที่ราค า 26,750.00 บ าท

ภาพจ าก ราค าทองคำ

วันนี้ปรั บลดลง 250 บ าท

ภา พจาก ราค าทอง

เรามาดูราค าทองย้ อนหลังเ ดือนธันวาคมกัน ดีกว่า

ภา พจาก ราค าทองร่ วงเย อะ

ภา พจาก ราค าทอง

ภา พจาก ราค าทอง

ข้อมูลsiamnews

Show More