LINE BK ยื มง่ ายใน 5น าที ได้สู งสุ ด 800,000บ าท

สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม รูปแ บบใหม่ ที่กำลังได้รับคว ามนิย มเป็นอย่ างมากในตอ นนี้ สำหรับ เงิ นให้กู้ยื ม

จาก Line BK ที่เป็ นการรวม อกันของ ธนาค ารกสิกรไ ทย และ แอ ปแ ชทชื่ อดังอย่ าง LINE จะเบิ กถ อน

เงิ นสด ก็สะด วกสบ าย ได้ทุกที่ ทุกเว ลา ไม่มี ค่ าธร รมเนี ยม สามา รถผ่ อนชำร ะได้ นา นสุดถึง 60 เดื อน

สินเ ชื่อเ งินให้กู้ยื ม LINE BK อนุ มัติไว ไม่มีร ายได้ปร ะจำ ก็สา มารถยื มเ งินได้ ไม่ใช้ส ลิปเ งินเดื อน ใช้แค่ร ายการ

การเดินบั ญชีสมุ ดธนาค าร วง เงิ นกู้ยื ม LINE BK สูงสุ ดที่ไม่เกิน 5 เท่ าของรา ยได้ต่อเดื อน หรือ ให้ กู้ยื มเงิ น

ได้สู งสุดที่ ไม่เ กิน 800,000 บ าท หรือจะ กู้ยื มเ งิน ด่ว นที่ 6,000 – 20,000 บ าท ก็สาม ารถยื มได้เช่ นกัน

คุณสม บัติผู้สมั คร สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม จากแ อป LINE BK

ต้องมีบั ญชีเงิ นฝ ากใน แอป LINE BK

อา ยุ 20 ถึง 60 ปี

สั ญช าติไ ทย

พนักงา นประจำ มีร ายได้ขั้นต่ำที่ 7,000 บ าท ต่อเดื อน ขึ้นไป

อา ชีพอิ สระ หรือ เจ้ าของกิ จการ มีรา ยได้ขั้นต่ำที่ 9,000 บ าทต่อเดือนขึ้ นไป

วิธีส มัครขอ สินเ ชื่อเ งินให้กู้ ยืม จา กแอป LINE BK

คำถ ามที่พบบ่ อย สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม LINE BK

หลักเก ณฑ์ การอนุ มัติ กู้ ยืมเ งิน จาก LINE BK

หลักเก ณฑ์การพิจ ารณา สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม LINE BK มีหลายอย่ าง เช่น อา ชีพ และ ร ายได้ หรือ ประวั ติการชำระห นี้เค รดิตบูโร

มีประวั ติการค้ างชำระ หรือ ติดบู โร สามารถ กู้ยื มเ งิน LINE BK ได้ไ หม

LINE BK ไม่มีนโยบ าย ปฏิ เส ธการสมั ครขอ สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ลูกค้ า แต่มีหลักเ กณฑ์

การพิ จารณาสินเ ชื่อหลายอย่ าง เช่น อาชีพ รา ยได้ลู กค้ า

กู้ยื มเ งิน LINE BK ใช้เวลากี่วันในการอนุ มัติ

กรณีที่ ผู้ กู้ยื มเงิ น ไม่ได้ อัพโ หลด เอกส ารร ายได้ เพิ่มเติม จะรู้ผลการอนุ มัติในวันที่สมัค รทันที

หากผู้ กู้ยื มเ งิน มีการอัพโ หลด เอกส ารแสดงร ายได้ จะรู้ผลภ ายใน 1 ถึง 3 วัน

กู้ยื มเ งิน จาก LINE BK สูงสุดได้เท่ าไหร่

LINE BK อนุ มัติ เงิ นกู้ยื ม ที่สูงสุด ไม่เกิน 5 เท่า ของร ายได้ต่อเ ดือน แต่ไม่เกิ นที่ 800,000 บ าท

สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม LINE BK เป็นสินเชื่ อแบ บใด

LINE BK เป็น สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ส่วนบุ คคล ที่อยู่ใต้ก ารกำกับดูแล ของทาง

ธนาค ารแห่งประเท ศไทย คิดอั ตราดอกเ บี้ย สูงสุด ที่ไม่เ กิน ร้อ ยละ 25 ต่อปี

เปิ ดบั ญชี Line BK เพื่ อขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ผ่านแอ ป K PLUS

ข้อมูลbang-jaab

Show More