เฮทั้ งประเ ทศ 4 ของข วัญที่รั ฐจั ดให้

เมื่ อวันที่ 9 ธันว าคม 2563 ที่ผ่ านมา เพจเฟ ซบุ๊ก กวาง ไต รศุลี ไตรสร ณกุล

ได้โ พสต์ข้อคว ามระบุว่า ของข วัญปีใ หม่ มติ ครม. 8 ธ.ค.63

1.โคร งการคนละค รึ่ง ระย ะที่ 2 เพิ่ม 5 ล้ านสิ ทธิ์ ใช้จ่ าย 3,500 บ าท ลงทะเบี ยน 16 ธ.ค.63

2.เพิ่ มวงเงิ นให้ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ 500 บ าท เป็นเว ลา 3 เดื อน ตั้งแต่ ม.ค. – มี.ค. 64

3.ปรั บป รุงโ ครงการเราเที่ ยวด้ วยกัน เช่น เพิ่ มสิ ทธิ์จอ งที่พักเป็น 15 คื น จากเดิ ม 10 คืน ถึง 30 เม.ย.64

4.ประ กันร ายได้ชา วส วนย าง ระ ยะที่ 2 คร อบคลุ มก ลุ่มเก ษตรกรผู้ถือบัต รสีชมพู กว่า 4 แส นร าย

จ่า ยงว ดแรก 11 ธ.ค.63สัปด าห์หน้าจะมีของข วัญปีใหม่อะไรบ้ าง แล้วจะแจ้ งให้ทร าบค่ะ

ข้อมูลsiamtopic

Show More