สินเชื่ อบัวหล วงสุ ขใจ กู้เ งิน 50,000บ าท ผ่อ นชำระ 60 เดื อน

สินเ ชื่อบัวหล วงสุ ขใจ เป็นบริก าร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม เพื่ อให้ประชาช นที่ต้องการปรั บสภ าพการเงิ นให้คล่ องตัว กับเงิ นกู้อเน กประส งค์

วงเงิ นอนุ มัติ เบิ กรับเ ต็มจำน วน เข้ าบั ญชีทั นทีวงเ งินเริ่ มต้นตั้งแต่ 15,000 -1 ล้า นบ าท

โดยผู้กู้สาม ารถกู้สู งสุด 5 เท่ าของร ายได้ ผ่ อนสบ ายแบ บลดต้นล ดดอก สูงสุ ด 60 เดื อน เลื อกระยะเวลาผ่ อนชำระเองได้

และชำระคื นด้วยย อดเงิ นเท่ าๆ กันทุกเ ดือน และไม่ ต้องใช้ห ลักทรั พย์หรือบุค คลค้ำประกัน ในการสมั ครสินเ ชื่อ

โดยห ากกู้เ งิน 50,000 บ าท ผ่ อนชำระ 60 เดื อนที่เดื อนละ 1,400 บ าทเท่านั้น ห รือถ้ากู้ 120,000 ก็ผ่ อนเพี ยงเดื อนละ 3,200 บ าท

รา ยละเอี ยด สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม บัวหล วงสุขใจ ธ.กรุงเ ทพ

-มีวง เงิ นกู้ยื ม ได้ที่ 15,000 – 1 ล้า นบ าท หรือไม่เ กิน 5 เท่ าของร ายได้

-เลื อกระยะเ วลาผ่ อนชำระเ องได้

-ผ่ อนสบ ายแ บบลดต้ นลดดอก สูงสุด 60 เดื อน

-ไม่ต้ องใช้ห ลักทรั พย์หรือบุค คลค้ำประกัน

วิธีสมั คร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม บัวหล วงสุขใจ ธ.กรุงเ ทพ

สำหรั บผู้ที่สนใจ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม บัวหล วงสุขใจ สามารถเดิ นทางไปติ ดต่อได้ที่ธนาค ารกรุงเ ทพทุกส าขา

สา มารถส อบถามได้ที่บัวห ลวงโ ฟน 1333 หรื อข้อมูลเพิ่ มได้ที่เ ว็บ ธนาค าร กรุงเ ทพ

คุณส มบัติสมั คร สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม บัวหล วงสุขใจ ธ.กรุงเ ทพ

-มีสั ญช าติไ ทย อายุระห ว่าง 20 – 59 ปี

-เป็นพนั กงานปร ะจำที่มีบัญ ชีเงิ นเดื อนกับธนาค ารกรุงเ ทพ และทำง านกับกิ จการน ายจ้ างที่ได้รับอนุมั ติให้เข้าร่ว มโค รงการ

-มีร ายได้ปร ะจำตั้งแต่ 15,000 บ าทขึ้นไป

-มีประส บก ารณ์ทำงานมาแล้วไม่น้ อยกว่า 1 ปี

เอกส ารขอ สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม บัวห ลวงสุขใจ ธ.กรุงเ ทพ

-บั ตรประจำตัวป ระชาช นและสำเ นาทะเบี ยนบ้ าน

-สลิ ปเงิ นเดื อน (ต้นฉบั บ) หรื อหนัง สือรับร องเ งินเดื อนจากบริ ษัท (ย้อ นหลั งไม่เกิน 2 เดื อน นับจากปั จจุบัน)

-บั ญชีธนาค ารที่เงิ นเดื อนเข้าย้อ นห ลัง 6 เดื อนต่อเนื่ องกัน นับจ ากปัจ จุบัน

-สมุ ดบั ญชีธนาค ารหน้ าแรกที่เงิ นเดื อนเ ข้าเพื่อโ อนเงิ นสินเชื่ อบัวหล วงสุ ขใจเข้าบั ญชี

ข้อมูลkiddpan

Show More