สินเ ชื่อจาก SCBให้กู้ยื ม 10,000 สมั ครง่ ายเอ าใจ พ่ อค้ าและแ ม่ค้ า

SCB หรือ ธนาค าร ไท ยพา ณิชย์ ปล่ อยสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม เอ าใจ พ่ อค้ า และ แ ม่ค้ า

สินเ ชื่อ มณีทั นใจ เป็นสิ นเ ชื่อ ที่มีใว้ให้กับ ผู้ค้ า ออน ไลน์ ที่มีธุรกิจ ขน าดย่ อย มีย อดข าย ที่น้อ ยกว่า 75 ล้านบ าท

ปล่ อยให้กู้ได้แบบง่ าย ๆ ไม่ต้องใช้ห ลักทรั พย์ และ บุคค ลค้ำประกัน แต่อย่ างได คิดอั ตรา ดอ กเ บี้ย

แบบ ลด ต้น และ ลด ดอก ชำระเ งินคื น เป็นรา ยเดื อน

สินเ ชื่อ มณี ทันใจ มีให้สำห รับ พ่ อค้ า และ แ ม่ค้ า ออ นไลน์ ที่มีการเ ดินบั ญชี ผ่ านทางธนาค าร ไท ยพาณิ ชย์

เพื่อช่ วยเส ริมสภา พคล่ อง ในเรื่ อการเ งิน โดยที่ ไม่ต้องใช้เอกส ารใดๆ ในก ารขอสินเ ชื่อ

วงเ งิน ให้กู้ยื ม สินเ ชื่อ มณีทัน ใจ

อนุ มัติตั้งแต่ 10,000 – 300,000 บ าท

อัต ราด อกเบี้ ย/ค่ าธร รมเนี ยม

อั ตรา ดอ กเ บี้ย จะคิดแ บบ MRR + 7.0% โดยในปั จจุบัน MRR ของ SCB จะอยู่ที่ 6.375% ดั งนั้น

ดอ กเ บี้ย ก็คือ 7.0 + 6.375 = 13.375% หากกู้เงิ นที่ 10,000 บ าท ก็จะเสี ยด อกเบี้ ยเพี ยง 1,337.5 บ าท ต่อปีเท่ านั้น

คิดอั ตรา ดอ กเ บี้ย ในกรณีที่ ผิ ดนั ดการชำระเ งินคื น ที่ร้อ ยละ 27.75 ต่อ ปี

คิดค่ าธร รมเนี ยม การให้สิ นเ ชื่อ 3% เมื่ออนุ มัติ

ค่ าธร รมเนี ยม การชำระเงิ นคื น ก่อ นกำหน ด 3% ของจำน วนเ งิน ที่มีก ารชำระคื น ก่อนจ ะถึงกำห นด

ระยะเ วลา ในการชำระคื นเงิ นให้กู้ยื ม

สาม ารถผ่ อนชำระเงิ นคื น ได้น านสูงสุด 18 เดื อน

โดยในก่ อนห น้านี้ ผู้กู้ สาม ารถรับเงิ นได้ในทันที แต่เนื่ องจากมีคนสนใ จเป็นจำน วนมาก

ทางธนาค าร ไท ยพาณิ ชย์ จึงสงว นสิ ทธิ์ ติดต่อกลั บหาลูกค้ าแ ทน

ระยะเ วลา สมั ครขอสินเ ชื่อ ตั้งแต่ 30 ม.ค – 31 ธ.ค 63

ข้อมูลkiddpan

Show More