แ ห่ซื้ อคึ กคั ก ราค าท องล่ าสุ ดวันนี้

วันที่ 11 ธันว าคม 2563 ผู้สื่ อข่ าวร ายง านว่า สมาค มค้ าท องคำร ายงาน ราค าท องไ ทย ครั้ งที่ 1

เมื่ อเ วลา 09.28 น. โดยราค าท องล่าสุ ดวันนี้ ได้มีการปรั บขึ้นเ พิ่มอีก 50 บ าท หลั งจากที่ราค าทองได้ร่ วงลงไป

เห ลือไม่ถึงบ าทละสอ งหมื่ นเจ็ ดพัน โด ยวันนี้ท องคำแ ท่ง รับซื้ อบ าทละ 26,050 ขา ยออ กบ าทละ 26,150 บ าท

ส่วนท องรู ปพร รณ รับซื้ อบ าทละ 25,574.92 ข ายอ อกบ าทละ 26,650 บ าท

คำแ นะนำสำห รับ ผู้ที่จะซื้ อท องคำ เราต้อ งสังเ กตุอะไรบ้ างนั้น เรามีคำแ นะนำจ าก สคบ

ซึ่งร ายละเอี ยดเห ล่านี้ผู้บริโ ภคทุกท่ าน พึงต้ องรู้และสังเ กตุเมื่อเ วลาไปซื้ อท องตามร้ านท องต่ างๆ

ซึ่งน อกจากร้ านขา ยทองต้องติ ดสล ากสินค้ าถูกต้ องและชัดเ จนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคั ญที่ต้อ งรู้ไว้

5 ข้อค วรรู้ก่อนซื้อท อง

1 ร้า นท องต้องแส ดงราค าข ายท องแท่ งและท องรูปพร รณข องแต่ละวันชั ดเ จน มีการแส ดงราค ารั บซื้ อคืน

แล ะมีการแส ดงค่ ากำเห น็จ ซึ่งค่ ากำเห น็จอ าจจะไม่ได้ติ ดที่หน้าร้ าน แต่ติ ดอยู่ในถ าด

2 มีป้ ายบอกประเภ ทสินค้ าชัดเจ นว่าเป็นส ร้อย แห วน กำ ไล

3 มีการระบุชัดเ จนว่า มีเป อร์เ ซ็นต์ทองเท่ าไร เช่น 96.5 เป อร์เซ็ นต์ หรือ 99.99 เป อร์เซ็ นต์ เป็ นต้น

4 ที่เ นื้อท องคำทุกชิ้นจะต้องมีโ ลโก้ของโรงง านผู้ผ ลิต

5 ต้องร ะบุน้ำหนั กของทองแต่ละชิ้ นให้ชัดเ จน

ข้อมูลsiamtopic

Show More