พนั กงานเ ฮลั่ น ฟอ ร์ด FTM ระย องหยุ ดย าว 11ธ.ค ถึง 3 ม.ค 64 แถ มได้โ บนั สสิ้ นปีกั นอีก

เรี ยกได้ว่าเป็นอีกห นึ่งเรื่ องร าวที่สร้ างคว ามฮื อฮาเป็นอย่ างม าก จากช่ วงปั ญห าทางด้ านเศ รษฐกิ จที่ผ่านมา

หลา ยบริษั ทต่างได้ประก าศปิ ดตัว แต่ ทว่าก็ยังมีอีกหล ายบริ ษัทที่ได้ประก าศแ จกโบนั สให้กับพนัก งาน

หนึ่ งในนั้นก็คือ ฟอ ร์ดFTM ระยอง ถือได้ว่าเป็นอีกห นึ่งทางเลื อก สำห รับใครที่อย ากไปสมั ครงานในปีห น้า

และที่สร้ างความฮื ออย่ างมากก็คือทางเ พจ ส ายข่ าวโ รงง าน ได้มีการร ะบุว่า ฟอ ร์ดFTM ระย อง

หยุ ดป รับปรุ งส ายการผ ลิต 11ธ.ค ถึง-3ม.ค 64 ได้ของขวั ญโบ นัสสิ้ นปีกันอีก 6.17 เดื อน

พร้ อมเงิ นบว กอีก 15,000 บ าท

ข้อมูลsiamtopic

Show More