5 สถ านที่ลงสมั คร บั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ บั ตรคนจ น

นายลว รรณ แส งสนิท เผ ยว่า เก ณฑ์การพิจ ารณาในรูปแ บบให ม่นี้จะเ ข้มข้นคัดคนจนจริ งๆเท่านั้นถึงจะได้โ ดยจะนำเอ าระบบ

“บล็ อกเซ น” เข้ ามา ช่วยในการคั ดกรอง และทำเ พื่อแ ก้ไขปั ญห าผู้ที่ไม่มีร ายได้หรือร ายได้ไม่ถึงเ กณฑ์ที่กำหนด

แต่กลั บไม่เดื อดร้อ นเพราะมีลู ก มีหล ายส่งเงิ นมาดูแล

สายข่ าวร ายงานล่ าสุดค ลังพร้อมเ ปิดให้ลงทะเบี ยนบัตรรอบใ หม่ต้นปี 2564 โดยมีแผ นงานดังนี้

ต้นเ ดือนธันวาค ม – พิจ ารณาเก ณฑ์ใหม่

กลางเดื อนธันวาค ม – เข้ าสู่กระบวนการพิ จารณาของ ครม.

ปล ายเ ดือนธันวาค ม – ประชาสัมพั นธ์กฏเก ณฑ์การพิจ ารณาใ หม่

โดยสาเห ตุที่เลื่ อนออกไปเพ ราะจะมีการเพิ่มวงเงิ นในมาต รการเ พิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐออกไปอีก

หลังจากนั้นจึงจะเ ปิดให้ลงทะเบี ยนบัตรรอบใ หม่

? เพิ่มเ งินให้ผู้ถือบัต รสวัสดิการฯ ธันวาค มเดือนสุดท้ าย

? เสน อให้เพิ่มเ งินต่อเดือนละ 500 บ าท อีก 3เดือน

? วิธีตร วจสอบเงิ นในบั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ ล่ าสุด

สถา นที่เ ปิดให้ลงทะเบี ยนรอบ ใหม่

ลงทะเบี ยนบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอบใหม่ได้ที่ไหน

โปรดรอรั ฐบ าลประกา ศวันที่ให้ลงทะเบี ยนเ ร็วๆนี้

สาข าธนาค าร ธ.ก.ส. 2,453 สาข า

สาข าธนาค ารออมสิน 1,507 สาข า

สาข าธนาค ารกรุงไทย 1,120 สาข า

สำนักงานคลัง 76 จังหวัด

สำนักงานเ ขตกรุงเทพม หานคร 50 เขต

*สำหรับ พื้นที่ห่างไกล รอพิจารณาความเหม าะสม

รา ยเก่าที่มีบั ตรต้องลงทะเบี ยนใหม่ด้วย

รา ยเก่า / รายใหม่ต้องใช้เก ณฑ์พิจารณาฉบับใหม่

ใช้ระบบ “บล็อ กเซน” เข้ ามาช่วยในการคั ดคนจนไม่จริงออก

จากเดิมพิ จารณาเป็นบุคคล ปรับเป็นพิ จารณาเป็นคร อบครัว

คงสิ ทธิที่เค ยได้ไว้

-เ งินคืนค่ าไฟฟ้า 230 บา ท

-เงิ นคืนค่ าน้ำ 100 บ าท

-เพิ่มเงิ นผู้พิการ 200 บ าท

-วงเงิ นรูดซื้อสินค้ า 200-300 บ าท

-ส่วนลดค่ าโดยสาร 500 บ าท

-ส่วนลดค่ าก๊าซ 45 บ าท

นำสิท ธิในการครอบครองรถ / บ้ าน มาพิจา รณาด้วย

นำข้อมู ลบูโร (บัตรเ คดิต) มาพิจา รณาด้วย

ข้ าราชการ/ลู กจ้างรั ฐวิสาหกิจ หมดสิ ทธิ

ขั้นต อนในการตร วจสอบสิ ทธิ โดยเขาจะนำเล ขบั ตรประชาช นของท่านไปตรว จสอบ (บล็ อกเซน) ดังนี้

กร มการปกค รอง : ตร วจสอบว่าท่านอยู่ในทะเบี ยนบ้ านไหน และอยู่กันกี่คน (เพื่อคำน วนเรื่องร ายได้เ ฉลี่ยทั้งคร อบครัว)

กร ะทรวงการคลั ง : เกี่ยวกับว่าท่านมีบัญชีธนาค ารอยู่กี่บั ญชีและมีรายได้ทุกบั ญชีธนาค ารรวมกันแล้วเท่าไร ต่อปี

กร ะทรวงแร งงาน : ม.33 /39/40 ตรวจสอบเกี่ ยวกับการทำงานของท่าน

กระท รวงพา ณิชย์ : เกี่ยวกับการเ สียภ าษีของท่าน

กระท รวงเกษ ตรกร : เกี่ยวกับการขึ้นทะเบี ยนเกษ ตรกร (สมุดสีเขี ยว)

กรม การขนส่งทางบก : เกี่ยวกับข้อมูลรถ ยนต์ที่ท่ านครอบครองสิ ทธิ

NCB เครดิตบูโร : เกี่ยวกับบั ตรเค ดิตของท่าน

หากมีค วามคื บหน้าแอดมินจะร ายงานให้ทรา บทันทีครับ

ข้อมูล yoocod

Show More