ครม.อ นุมั ติ เพิ่ มเงิ นบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ 500 บ าท 3 เดือน

“อา คม” เ ผย ครม.เห็นชอบเพิ่มเงิ น บัตร คน จน-บัตรสวั ส ดิการแ ห่งรั ฐ อีก 500 บ าท

เป็นเว ลา 3 เดื อน ม.ค.-มี.ค.64

นายอ าคม เติมพิ ทย าไพสิฐ รมว.คลัง เปิ ดเผ ยว่า เมื่ อวันที่ 8 ธ.ค.63

ในคร าวประชุม ครั้งที่ 30/2563 โดยอนุ มัติให้กระทร วงการค ลังดำเนินโค รง

การเพิ่ มกำลังซื้ อให้แก่ผู้มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ระยะที่

ครม.อนุ มัติ คนละครึ่ งเฟส 2 เพิ่มเงิ นเป็น 3,500 บ าท 15 ล้ านคน

โค รงการเพิ่ มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ระยะที่ 2 รั ฐบ าลจะเพิ่มวงเงิ นช่วยเ หลือผู้มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐจำนวนประ มาณ 14 ล้านคน

ให้เป็นค่ าซื้อสินค้ าบริโภ คอุปโ ภคที่จำเป็นจากร้ านธงฟ้าราค าประหยั ดพัฒ นาเศร ษฐกิจท้องถิ่น

(ร้านธ งฟ้าฯ) จำนวน 500 บ าทต่ อคนต่อเดื อน เป็นระยะเว ลาเวลา 3 เดื อน

ทั้งนี้ตั้งแต่เดื อนมกร าคม-มีนา คม 2564 ถือเป็นโค รง การต่อเนื่ องจากโค รง การเดิมที่สิ้ นสุดในเดื อนธันวาคม 2563

ซึ่งน อกจากจะช่วย รักษาระดั บคุณ ภาพชี วิตของผู้มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐแล้ว ยังจะก่อให้เกิ ดการใช้จ่ ายในท้ องถิ่น

ช่วยเหลื อผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นวงจรเศร ษ ฐกิจ ฐา นรากที่สำ คัญอีกด้วย

16 ธ.ค.นี้ เปิ ดลงทะเบี ยน คนละค รึ่งเฟส 2 อีก 5 ล้านสิ ทธิ์

ข้อมูลpptvhd36

Show More