เล ขเด็ ด ลุ้ นโช ค ขอพ รไ อ้ไข่ ส ามน คร ไม่ผิ ดหวั ง

แ ม่ค้ าก๋ วยเตี๋ ยว มาขอพร “ไอ้ไข่” สา มนคร วัด อารม ณ์ ดีใจได้ “เ ลขเด็ ด”

กลับไปเ สี่ยงโช คง วด 16/12/63สื่อข่ าวร ายงานว่า ที่วัดสว่ างอ ารมณ์ (แคแ ถว)

ต.ขุนแ ก้ว อ.นครชั ยศรี จ.นค รปฐม พระค รูยติธร รมานุยุต หรือห ลวงพ่อ แป๊ะ

เกจิดั งเจ้าอาว าสวัด ถือฤก ษ์มงคลประก อบพิธีปลุ กเ สก ไอ้ไ ข่ สาม นคร วัดสว่ างอารม ณ์

และกุม ารทองน้ องเก้า เลิ ฟเลิ ฟส ามสิบล้ าน และพ ระพุ ทธรูป พระเ งิน พร ะทอง หน้ าตัก 9 นิ้ว

โดยมีเ กจิอาจ ารย์ชื่ อดังร่ วมในพิธีนั่งป รก 9 รูป เพื่ อให้เกิ ดความเข้ มข ลัง

โดยมีส าธุช นที่มากร าบไหว้สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ในวัด และบร รดาผู้ชื่นชอยศรั ทธาไ อ้ไข่

มาร่วมในพิ ธีกันอย่ างมากมาย เมื่ อทร าบข่ าวว่ามีการปลุ กเส กวัตถุ มงคล

นำวั ตถุมงค ลที่สร้างขึ้นมาประกอบพิธีป ลุกเส ก เช่น ไอ้ไข่ สามน คร วัดสว่ งอา รมณ์ กุมารน้องเก้ าเลิ ฟเ ลิฟ

และพระพุ ทธรูปพระเ งิน พระท อง ขน าดหน้าตัก 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว ที่เป็นที่นิ ยมศิ ษย านุศิ ษย์เลื่ อมใส ศรั ทธา

นำมาเข้าพิธีทั้งนี้ อาจ ารย์แ ป๊ะ ได้นำผ้ ายั นต์กันภั ย กันฟ้ ากันฝน แคล้ วคล าดปล อดภั ย

ขนาดผื นใ หญ่ ย าว 1 เมตร กว่า 20 ซม. ที่จัดทำขึ้นเมื่ อปี 2554 ในช่วงน้ำท่ วมใ หญ่

ซึ่งมีเก็ บไว้จำน วน 500 ผืน นำมาแ จกจ่ ายให้กับส าธุช นผู้เข้าร่ วมพิธีฟรี

ในการบริกร รมค าถาในครั้งนี้ อาจ ารย์แ ป๊ะได้จุดเที ยนทำน้ำม นต์

เพื่ อนำมาปะพ รมน้ำมน ต์ให้กับส าธุช นในระหว่ างที่เกจิอาจ ารย์นั่งบริกร รมค าถาด้วย

โดยหลั งเสร็ จสิ้นพิธีแล้วส าธุช นที่มาเข้าร่วมพิธีต่ างมาขอรุ มดูห ยดน้ำต าเที ยนในขั นน้ำมน ต์

เพื่ อนำไปเ สี่ยงโช ตลาภ ก่อนที่อาจ ารย์แป๊ ะจะนำเอาน้ำมน ต์ปะพร มให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมพิ ธีทุกคนทางด้าน

น.ส.ระวินันท์ เตรี ยมพลกัง อายุ 48 ปี แ ม่ค้ าร้านก๋วยเตี๋ ยวชื่อดัง ก๋วยเ ตี๋ยวลู กชิ้นปล านครสวร รค์ ร้านเติ มเต็ม

อยู่ถนนบร รทัดทอง กทม. เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่ วมพิธี โดยพาส ามีและบุ ตรช าย 2 คนมาร่ วมในพิธีด้วย

เผ ยว่าวันนี้ปิดร้ านพาคร อบค รัวมาไหว้พระที่วั ดสว่ างอารม ณ์ พร้ อมกับได้ขอเ ช่า ไอ้ไข่ สามน คร

และกุม ารน้องเ ก้าเลิ ฟเลิ ฟ เพื่ อกลับไปบูชาที่บ้ าน ซึ่งเป็นคนแ รกที่ขอเ ช่าบู ชา

ได้เล ขตอกโ จ๊ตใต้ฐ านทั้ง 2 องค์ เป็นเ ลข 94 และ 58 ซึ่งเ ลข 58

ชอ บมากเพร าะเป็นเ ลขต รงกับบ้ านเล ขที่ปัจ จุบัน และยังได้ถ่ ายภ าพในขั นน้ำมน ต์ที่ประก อบ พิธีมาด้วย

ส่วนตนเองนั้นตีเป็นเ ลขมี 5, 1, 3 โดยจะนำเล ขทั้งหมดไปหาซื้อลอ ตเตอ รี่ก่อนเดิ นทางกลับบ้ าน.

ข้อมูลthairath

Show More