เปิ ดขั้นต อนลงสมั ครแ บบละเอี ยด คนละครึ่ งเ ฟส 2

คนละครึ่งเ ฟส 2 เปิ ดขั้นตอน ลงทะเบี ยนแบบ ละเอี ยด ที่นี่ อ่านให้ชัด ก่อนเปิ ดลงทะเบี ยนวันที่ 16 ธันว าคมนี้

ผ่ านเว็บไ ซด์ www.คนละค รึ่ง.com ตั้งแต่เว ลา 06.00 – 23.00 น.

จากก รณีที่ ที่ประ ชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เมื่ อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่มี

พล.อ.ประยุ ทธ์ จันท ร์โอชา นายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงกลาโ หม เป็นประธ าน

ได้ไฟเขี ยวขย ายโคร งการ “คนละค รึ่งเ ฟส 2” โดยเปิ ดให้ลงทะเบี ยนผ่านเว็ บไ ซด์

www.คนละค รึ่ง.com ในวันที่ 16 ธันวา คม 2563 ตั้งแต่เ วลา 06.00 – 23.00 น. เ

ริ่มใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 1 มกร าคม – 31 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ โค รงการ คนละค รึ่งเ ฟส 2 รั ฐบ าลมีวั ตถุประส งค์เพื่ อฟื้ นฟูเศร ษฐกิ จระดั บฐ านราก

ให้เป็นไปอย่ างต่อเนื่ อง ตลอดช่ วงไตรมา สที่ 1 ของปี 2564 ผ่านการบริโภ คจับจ่า ยใช้สอยของประชาช น โดยภาครั ฐ

จะร่วมจ่า ยค่ าอาหาร เครื่อ งดื่ม และสินค้ าทั่วไป 50% แต่ไม่เกิน 150 บ าทต่อคนต่อวัน เช่นเดียวกับโคร งการคนละครึ่งในปัจ จุบัน

โดยโค รงการคนละค รึ่ง ระยะที่ 2 นี้ แบ่ งกลุ่ มผู้ใช้สิ ทธิเป็น 2 กลุ่ม ประกอ บด้วย

ผู้ได้รับสิ ทธิเ ดิม ไม่เกิน 10 ล้า นคน จะได้รับสิ ทธิวงเงิ นสนั บสนุนจากรั ฐเพิ่มเ ติมคนละ 500 บ าท

ในวันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งเมื่อร วมกับวงเงิ นตามสิ ทธิที่มีอยู่เดิ ม 3,000 บ าท

เท่ากั บจะมีวงเงิ นรวม 3,500 บ าท สามารถใช้จ่ ายได้ถึงวันที่ 31 มีนา คม 2564

ผู้ลงทะเบี ยนใหม่ ไม่เกิน 5 ล้า นคน จะได้รับสิ ทธิวงเงิ นสนับสนุนจากรั ฐคนละ 3,500 บ าท

สำหรับใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

โคร งการคนละค รึ่งเ ฟส 2 จะมีการเพิ่ มปุ่มในแ อปพ ลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้ผู้ที่มีสิ ทธิในโ ครงการคนละครึ่ งกลุ่มเดิม

กดยืนยั นการเข้าร่วมโคร งการคนละค รึ่ง ระยะที่ 2 และสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบี ยนใหม่ 5 ล้านคน

กระท รวงการค ลังจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนด้วยวิธีก ารเดิม ผ่านเว็ บไ ซต์ www.คนละค รึ่ง.com

ตั้งแ ต่วันที่ 16 ธันว าคม 2563 เป็นต้นไป ในระห ว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น.

สำหรั บคุณสม บัติผู้ลงทะเบี ยน ได้แก่

ผู้ลงทะเบี ยนต้องมีสั ญช าติไ ทย

มีอายุ 18 ปีบริบู รณ์ขึ้นไป

มีบั ตรประจำตั วประชาช น

ไม่ใช่ผู้มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ทั้งนี้ ในโค รงการคนละค รึ่ง ระยะที่ 2 ยังได้เ ปิดโอกาสให้ผู้ที่เค ยถูกตั ดสิ ทธิจากการไม่ใช้สิ ทธิโ ครงการคนละค รึ่งระยะแรก

สามาร ถลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโค รงการคนละค รึ่ง ระยะที่ 2 ได้ใหม่

สำหรับขั้ นลงทะเบี ยน “คนละค รึ่งเ ฟส 2” มี 6 ขั้นต อนง่ายๆ ดังนี้

1. เข้าไปที่เ ว็บไ ซต์ คนละค รึ่ง เพื่ อลงทะเบี ยนเข้าร่วมโ ครงการ

2. กดปุ่มสีแ ดงที่ระบุว่า “ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์สำหรั บประชาช น”

3. อ่านร ายละเอี ยดข้อต กลงและความยินย อมก่อนเข้าร่วมโ ครงการ หากต้องการเ ข้าร่วมโ ครงการคนละครึ่ งกดต กลงยิ นยอม

4. กร อกข้อมูลส่ วนตัว เพื่อใช้ยื นยันลงทะเบี ยนเข้าร่วมโค รงการคนละค รึ่ง

ชื่อ-นาม สกุล

เล ขบั ตรปร ะจำตัวประชาช น

รหั สหลังบั ตรประจำตัวประชาช น

วันเดื อนปีเกิ ด

เบ อร์โทรศั พท์

5. กรอกร หัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบ อร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบี ยน

6. เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้วให้ผู้ลงทะเบี ยนรอรับผลผ่าน SMS

ข้อมุลthebangkokinsight

Show More