เผย กฎใ หม่ คนละค รึ่ง เฟ ส 1 เพื่อรั บสิ ทธิเพิ่ มอีก 500 บ าท ในปี 64 นี้

เปิ ดกฎคนละค รึ่ง เ ฟส 1 ต้องใช้เงิ นหมดภ ายใน 31 ธันว าคม 2563 เพื่ อรับสิ ทธิอีก 500 บ าทในปี 2564 หรือไม่ กร ะทรว งการค ลังชี้แจ งแล้ว

หลังจ ากที่รั ฐ บ าลประกาศเ พิ่มสิ ทธิในโคร งการ www.คนละค รึ่ง.com โดยร ะยะที่ 2 จะมีคนได้เ งิน 3,500 บ า ท

จำนวน 5 ล้านคน ส่วนค นที่เข้าร่วมโค รงการในเ ฟส 1 ได้เงิ นเพิ่ มอีก 500 บ าท ตามที่เ สนอข่ าวไปนั้น

ขณะเ ดียวกัน ก็มีข่ าวว่า ผู้ใช้สิ ทธิในระยะที่ 1 จะต้องใช้เงิ นจนหมดภ ายในวันที่ 31 ธันว าค ม 2563 เพื่ อจะได้รับเงิ นก้อนใ หม่

าสุด วันที่ 3 ธัน วาคม 2563 ไทยโพ สต์ รา ยงานว่า นายพ รชัย ฐีระเ วช ที่ปรึก ษาด้านเศร ษฐกิจการเงิ น

สำนั กงานเศร ษฐกิจการค ลัง ในฐา นะรองโ ฆษกกระท รวงการค ลัง เปิ ดเผ ยว่า โคร งการคนละค รึ่ง

ระยะที่ 2 จะทำเหมื อนระยะแ รก คือ ลงทะเบี ยนเ พิ่มเติมอีก 5 ล้า นคน

โดยเ ริ่มลงทะเบี ยนวันที่ 16 ธันว าคม 2563 เริ่ มใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 1 มกร าคม – 31 มีน าคม 2564

ส่วนผู้ที่มีสิ ทธิอยู่แล้วในร ะยะที่ 1 จะได้รับเ งิน 500 บ าท และมีการขย ายสิท ธิออ กไปถึงวันที่ 31 มีน าคม 2564 เช่นกัน

อย่ างไรก็ตาม คนที่ล งทะเบี ยนคนละค รึ่ง เฟ ส 1 คนก ลุ่มนี้ไม่ต้องใช้เ งิน 3,000 บ าท

จนหม ดภ ายใน 31 ธัน วาคม นี้ ตามที่มีข่ าวลื อมาก่อนหน้า ส่วนขั้ นตอนขย ายสิ ทธิจะเปิ ดให้ทำด้วยวิธีที่ง่ ายที่สุด

ข้อมูลphurlenlen

Show More