เปิ ดให้กู้ได้ทุ กคน ทุกอ าชีพ ไม่ต้ องจ่ าย 6 งว ดเเ รก ให้สู งสุด 50,00 0 บ าท ไม่ต้ องค้ำปร ะกัน

เปิ ดให้กู้ ไ ด้ทุ กค นทุกอ าชีพ ไม่ต้ องจ่ าย 6 งว ดเเรก ให้สูงสุด 50 ,00 0 บ าท ไม่ต้อง ค้ำปร ะกัน

สำหรับ บริก าร สินเชื่ อให้กู้ยื ม ประเ ภทนี้ต้องการช่ วยเห ลือบุคคลที่มีอ าชีพค้ าข าย

ประก อบอ าชีพอิ สระเเละผู้มีร ายได้ปร ะจำรวมถึงบุค คลในคร อบครั วที่ได้รับผลกร ะทบจากก ารระบ าดของCovid-19

ทำให้ร ายได้ล ดลงหรือขาดร ายได้ด้วยเป็ นสินเชื่ อเพื่ อการดำรงชีพเ พื่อการลงทุน/

หมุ นเวี ยนในกิจการให้วงเงิ นกู้สูงสุดร ายละไม่เ กิน 50,000 บ าท

คิดอัต ราดอ กเ บี้ย 0.35% ต่อเดื อน(Flat Rate) ระยะเว ลาผ่ อนชำระเงิ นกู้ไม่เ กิน 3 ปี

ที่สำคั ญไม่ต้องใช้ห ลักทรั พย์หรื อบุคค ลค้ำประกันเงิ นกู้อีกทั้งยังปล อดชำระเงิ นต้นเเละ

ด อกเบี้ ยหรือไม่ต้ องชำระเงิ นง วดใน 6 เดื อนเเร กอีกด้วย

ใครที่สาม ารถกู้ บริ การ สินเ ชื่อให้กู้ยื ม ได้บ้ าง

– ผู้มีร ายได้ประจำ ผู้ประก อบอาชี พอิ สระ และบุค คลในคร อบค รัว

วัถ ตุประส งค์การกู้ ยืมเงิ น

– เพื่ อดำร งชีพ เพื่ อลงทุน หรือห มุนเวี ยนในกิจก าร

วงเ งิน บริการ สินเชื่ อให้กู้ยื ม

– สูงสุดไม่เ กิน 50,000 บ าท

ระยะเว ลาผ่อ นชำระเ งินคืน บริ การ สินเชื่ อให้กู้ยื ม

– สูงสุ ดไม่เกิ น 3 ปี

อัต ราดอกเ บี้ย FLAT RATE บริ การ สินเชื่ อให้กู้ยื ม

– 0.35% ต่อเดื อน

หลั กปร ะกัน บริการ สินเชื่ อให้กู้ยื ม

– ไม่ต้ องใช้หลั กทรั พย์ หรือบุ คคลค้ำปร ะกัน

การชำร ะห นี้ บริก าร สินเชื่ อให้กู้ยื ม

– ปลอ ดชำระเงิ นต้นและด อกเ บี้ย 6 เดื อน

เอกส ารใช้ในการขอบริก าร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม

เอกส ารกู้ บริการ สินเชื่ อให้กู้ยื ม สำห รับ ผู้ประก อบการร ายย่ อย

-.สำเน าบั ตรปร ะจำตัวประชาช นและสำเ นาทะเบี ยนบ้ าน ใบเปลี่ ยนชื่ อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่ส มรส

-เอกส ารแสด งสถา นภาพ เช่น สำเน าใบสำคั ญการส มรส (ถ้ามี)

-สำเน าสมุดบั ญชีเงิ นฝ ากเผื่อเรี ยกธนาค ารออมสิน / บัญ ชีเงิ นฝากพื้น ฐาน

-เอกส ารแส ดงรา ยได้เดื อนล่าสุด เช่น บัญ ชีรา ยรับ-รา ยจ่าย ประม าณการร ายได้ เป็นต้น

-ไม่ต้องตร วจกิจก าร

เอกส ารยื่นกู้ บริการ สินเชื่ อให้กู้ยื ม สำหรับ ผู้มีรา ยได้ประจำ

-สำเ นาบั ตรประจำตัวปร ะชาช นและสำเ นาทะเบี ยนบ้ าน ใบเป ลี่ยนชื่อส กุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่ส มรส

-เอกส ารแส ดงสถ านภาพ เช่น สำเน าใบสำคั ญการส มรส (ถ้ามี)

-สำเ นาสมุ ดบัญ ชีเงิ นฝ ากเผื่ อเรี ยกธนาค ารออ มสิน / บั ญชีเงิ นฝากพื้นฐ าน

-เอกส ารแส ดงรา ยได้ เช่น สลิ ปเงิ นเดื อน / หลักฐ านการรับเงิ นเดือน เดื อนล่ าสุด

-เอกส ารแส ดงการเดิ นบั ญชี (Statement) เดื อนล่ าสุด

ข้อมูลphurlenlen

Show More