ธ.ก.ส. โอ นเงิ นเข้าบั ญชีแ ล้ว ไปดูกันเ ลย

เกษ ตรกรเร่งต รวจสอบบั ญชีหวังเงิ นประกันร ายได้ นำมาจุ นเ จือค รอบค รัว ต่างผิ ดหวัง เนื่ องจากรั ฐบ าลจ่ ายเงิ นส่วนต่ างได้เ พียงเล็ กน้อย

ควรจะช่ว ยประกันราค ามากกว่า หลายร ายผิ ดหวั งเงิ นยังไม่เข้ า และพบตู้ปรั บสมุ ดอัตโน มัติ ธ.ก.ส. บ างแห่งไม่ทำงาน

ขณะที่ช าวส วนโ อดรา คาย างต กรับการโ อนเงิ นประกันร ายได้ลงมาวันละ 2-3 บ าท โดยล่ าสุด

น้ำย างสดเห ลือกิโลก รัมละ 41 -43 บ าท จากที่ขึ้ นไป 54 บ าทต่อกิโลก รัมเมื่อสัป ดาห์ที่ผ่านมา

วันนี้ 12 ธันว าคม 2563 กรณี เงิ นปร ะกันร ายได้เก ษตรกร ตาม นโยบ ายช่ วยเห ลือเก ษตรกรของรั ฐบ าล

ชา วสวนย างทย อยเดินทางนำบั ตรเอทีเ อ็ม และสมุ ดบั ญชีเงิ นฝากของ ธนาค ารเพื่ อการเกษ ตรและ

สหก รณ์ก ารเก ษตร (ธ.ก.ส.) เ าตร วจสอบสถ านะทางการเงิ นในบั ญชี เพื่อ ติดต ามเงิ นประกันร ายได้

ชา วส วนย างที่รั ฐบ าลรับปากจะทย อยโอ นเข้าบั ญชีให้เริ่ มตั้งแต่วันแ รกคือ วันที่ 11 ธันว าคม 2563

ทั้งนี้ ต่างผิ ดหวัง เพราะได้แค่เ งินส่วนต่างเพี ยงเล็กน้อยไม่กี่ร้ อยบ าท โดยหวังจะนำเงิ นช่ว ยเห ลือจุนเ จือคร อบค รัว

จากผลกร ะทบที่เกิ ดจากน้ำท่ วมที่ไม่ได้ก รีดย างมาน านนับสั ปดาห์ และจำน วนมากถูกน้ำท่ วมขัง สวนย าง

หวั่ นต้นย างต ายนึ่ง และถ้ วยรับน้ำย างลอยไปกับน้ำ ขณะเดี ยวกัน พบว่าราค าย างเริ่มตกต่ำ ลงมาอีกร ะลอก

โดยล่ าสุด ราค าน้ำย างสดเห ลือกิโลกรั มละ 41-43 บ าทเท่านั้นผู้สื่ อข่ าวร ายงานว่า

ที่ธนาค ารเ พื่อการเก ตรและสห กรณ์การเก ษตร (ธ.ก.ส.) สาข ารั กษ์จั นทร์ พบว่า

ช าวสว นย างทย อยนำสมุ ดบั ญชีเงิ นฝาก และบั ตรเอทีเ อ็มไปตร วจสอ บบั ญชีไม่ข าดส าย

แต่พบว่าตู้ปรั บส มุดบั ญชีอั ตโน มัติไม่ทำง าน เนื่ องจากมีส มุดบั ญชีติ ดค้ างภ ายใน

ทำให้มีข้อคว ามขึ้นห น้าจอว่า “ สมุ ดติด กรุ ณาติ ดต่อเจ้าห น้าที่” แต่เป็นวันห ยุด

ต้อ งรอวันเ ปิดทำการ ทำให้เกิ ดคว ามผิ ดหวั งกลับไป ต้องไปหาตู้ใ หม่ แต่บ างคนที่ถือบั ตรเอทีเ อ็ม

สา มารถกดเ พื่อตรว จสอบบั ญชีได้ ในที่นี้ หลายร ายเ งินยังไม่เข้า แต่หล ายร ายที่เงิ นเข้าต่ างก็ผิ ดหวั ง

เพราะได้เพี ยงเ ล็กน้ อยไม่กี่ร้ อยบ าท

ตัวอย่ าง เช่น ช าวส วนบ างคนเป็นเจ้ าของเอง เนื้ อที่ 3 ไร่ ได้เ พียง 200 กว่าบ าทเท่านั้น

บ างร ายก รีดย างเถ้าแก่ จำนวน 11 ไร่ นำบั ตรเอทีเ อ็มมากดเ งินได้เพียง 400 บ าท

ก็ต้อ งนำไปแ บ่งกัน ทำให้ต่ างผิดห วัง เพราะไม่สามารถช่ วยอะไรช าวส วนย างที่ลำบ ากขณะนี้ได้

พร้ อมระบุรั ฐบ าลช่วยไม่ตรงจุด ค วรจะช่ วยปร ะกันราค าม ากกว่าไม่ให้น้ อยกว่าราค ากิโลกรั มละ

55 – 60 บ าท โดยล่ าสุด ในวันนี้ราค าย างลด ต่ำลงทุกวันอีกครั้ งวันละ 2 -3 บ าท

จากราค าน้ำย างที่ขึ้นไปเมื่ อสั ปดาห์ที่ผ่ านมาที่กิโลก รัมละ 54 บ าท วันนี้เห ลือกิโลกรั มละ 41 – 43 บ าท เท่ านั้น

ข้อมูลsiamnews

Show More