เผ ยธนบั ตรใบละ 1,000 เตรี ยมซื้ อกระเป๋ าเ งินให ม่ด่ วน

เมื่ อวันที่ 12 ธันว าคม เพจ Paisal Puechmongkol ได้โพ สต์ข้อคว ามระบุว่า ธนบั ตรใ หม่

ที่จะอ อกใช้ 12 ธ.ค.63 เป็นธนบั ตรที่ระลึ กวันครบรอบ 1 ปี ของการเส ด็จพร ะราชดำเ นินเลี ยบพระน คร

โดยขบ วนพยุ หย าต ราทางชลม ารคเนื่ องในพระร าชพิธีบร มราชาภิเ ษก มี 2 ชนิ ดราค า คือแ บ็งค์ 100

กั บแบ็ งค์ 1,000 ต่อไปแ บ็งค์ 100 คงจะได้รั บกันทั่วไปในการรับจ่ ายเงิ นต่างๆของแต่ละคน

เพร าะพิ มพ์จำน วนมาก 20 ล้ านฉบั บ แต่แ บ็งค์ 1,000 อาจจะห าย ากหน่อยเพร าะพิ มพ์ 10 ล้า นฉ บับ (ให้แ ลกได้ที่ธนาค าร)

จุดเ ด่น

โท นสีเห ลือง แบ็ งค์ 1,000 รูปท รงเป็นแน วตั้ง ด้านหลังมีภ าพ 15 ภา พ คือ

1.ภา พพิธีเส กน้ำอภิเ ษกรวม ณ วัดสุทัศ นเทพวร าร าม

2.พ ระบรมสาทิ สลัก ษณ์พระบ าทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวทร งบวงส รวงสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ในระบร มมหาร าชวัง

3.ภาพพิธีเชิ ญพ ระสุ พรร ณบัฏ ดว งพระบ รมร าชส มภพ และพระร าชลัญจ กรประจำรัชก าล

จากวั ดพระศ รัตนศ าสดารามไปยั งพระที่นั่งไพศ าลทักษิ ณ

4.พระบ รมสา ทิสลั กษณ์พระบ าทสมเด็ จพระเ จ้าอยู่หัวสรงพ ระมุรธาภิเ ษก ณ ม ณฑปพ ระกระย าสนาน

5.ทร งรับน้ำพระพุ ทธม นต์จากสมเด็ จพระอริ ยวงศาคตญ าณ สมเด็ จพระ สังฆร าช สกลม หาสั งฆปริณ ายก

6.พระบ รม สาทิส ลักษณ์พระบ าทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หัวทร งรับน้ำอภิเ ษก ณ พระที่นั่ งอัฐทิ ศอุทุมพ รราชอ าสน์

7.พระ บรมส าทิส ลักษณ์พระบ าทสมเ ด็จพระเจ้ าอยู่หัว ทรงเครื่ องบรมขั ตติยร าชภูษิต าภรณ์

ท รงฉล องพระอ งค์ครุย สา ยสะพ ายนพรัตน ราชวร าภรณ์ สา ยสร้ อยจุล จอมเก ล้า และทรงพ ระมหาพิชั ยม งกุฎ

ทรงรั บพร ะแสงขร รค์ชั ยศรี ณ พระที่นั่ งภัท รบิฐ

8.พร ะบรม สาทิสลั กษณ์พระบ าทสมเด็ จพระเ จ้าอยู่หัวท รงหลั่ งน้ำพร ะมหาสั งข์พระร าชทานสมเด็ จพระน างเ จ้าฯ

พระบ รมร าชินี ในก ารสถ าปนาสมเ ด็จพระ ราชินี ให้ทร งดำรงรา ชฐานั นดรศั กดิ์เป็น สมเด็ จพร ะนางเจ้ าสุ ทิดา

พัช รสุธ าพิ มลลั กษณ พระบ รมร าชินี ณ พระที่นั่ งภัท รบิฐ

9.พระบ รมสาทิสลั กษณ์พระบ าทสมเด็ จพระเ จ้าอยู่หัวเส ด็จอ อกมหาสมา คม ณ พระที่นั่ งอม รินทรวินิ จฉัย

10.เสด็ จพระร าชดำเ นินโ ดยขบ วนพระบร มรา ชอิส ริยยศ

11.พระบ รมสา ทิสลั กษณ์พระบ าทสมเด็ จพระเ จ้าอ ยู่หัว และพร ะสาทิ สลั กษณ์สมเด็ จพระน างเ จ้าฯ

พระบ รมร าชินี ใน พระรา ชพิธีเฉ ลิมพ ระรา ชมณเฑี ยร ณ พร ะที่นั่งจั กรพร รดิพิม าน

14.พระบ รมสาทิ สลั กษณ์พ ระบ าทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หัว พระส าทิสลั กษณ์

ข้อมูลmumkhao

Show More