ธนาค ารอ อมสิน รับฝ าก107 วัน ดอ กเบี้ ยสูงถึง 3.52เป อร์เซ็ น

แบงก์ออมสิน ชูเงินฝากดอกเบี้ ยสูง 3.52% ต่อปี พร้อมจัดเงิ นกู้ดอกถูก “ผ่อนบ้ าน ดอกเบี้ ย 2.5% นาน 3 ปี”

เฉพาะงาน Thailand Smart Money กรุงเทพ ระหว่าง 11-13 ธ.ค.นี้ เท่านั้น

น ายอิสระ วงค์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาค ารออมสินกลุ่มลู ก ค้ าบุคคล เปิ ดเผยว่า ธนาค ารฯ

ได้นำบริการทางการเงิ นครบวงจรเข้าร่วมงาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563

ศูนย์การค้ าเซ็ นทรัลลาดพร้าว โดยผลิตภัณฑ์ที่ธนาค ารนำเสนอเป็นไฮไลท์ในงาน คือ

เงิ นฝากเผื่อเรียกพิเศ ษ 107 ระยะเวลาฝาก 107 วัน ให้ดอกเบี้ ยสูงเฉลี่ยเทียบเท่าเ งินฝากประจำ 3.52% ต่อปี

ผู้สนใจสามารถรับใบจองสิ ทธิ์ได้ภายในงานเพียง 500 สิทธิ์เท่านั้น

โดย เปิ ดรับใบจองสิทธิ์วันละ 2 รอบ เวลา 11.00 น. และเวลา 14.00 น. เฉพาะวันเปิดงาน วันนี้ (11ธ.ค.)

เปิ ดรับใบจองสิทธิ์รอบเดียวเท่านั้น 100 สิทธิ์ รับฝากเฉพาะบุคคลธร รมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

ฝากได้คนละ 1 บัญชี เ ปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บ าท ฝากสูงสุดไม่เกินร ายละ 500,000 บ าท

เปิ ดบัญชีภายในงาน หรือที่สาขาใดก็ได้ระหว่างวันที่ 11 – 20 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ผู้ฝากต้องใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)

และบัตรเ ดบิตของธนาค ารออมสินจนกว่าจะสิ้ นสุดโครงการ

ด้ านโปรโมชั่นเงินกู้ “สินเชื่ อเคหะ” สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัย ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม หรือไถ่ถอนจำนอง (รีไฟแนนซ์)

จากสถาบันการเงิ นอื่น โดยทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่ อ จะได้อัตราดอกเบี้ ยคงที่ 3 ปี อัตรา 2.50% ปีที่ 4

เป็นต้นไป MRR-1.50% ต่อปี (ปัจจุบัน MRR ของธนาค ารฯ = 6.245%)

สินเ ชื่อธุรกิจ GSB D-VERs เพื่อเป็นทุนห มุนเวีย นในการดำเนินกิจการ ลงทุนในสินทรั พ ย์ถาวร

หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิ นอื่น ธนาค ารฯ ให้เงิ นกู้ทั้งระยะสั้นและระยะย าว จำนวนเงิ นให้กู้ตั้งแต่ 1 ล้านบ าท

สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบ าท โดยวงเ งินกู้ 1-20 ล้านบ าท หากทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเ ชื่อ

คิดอัตราดอกเบี้ ยพิเศ ษปีที่ 1 = 3.99% ปีที่ 2 = 4.99% หลังจากนั้นกรณีหลักทรั พ ย์ค้ำประกันเต็มวงเงิ น

คิดอัตราดอกเบี้ ย MOR/MLR+0.75% (ปัจจุบัน MOR ของธนาค ารฯ = 5.995% และ MLR = 6.150%)

และกรณีห ลักทรั พย์ ค้ำประกันตั้งแต่ร้อยละ 30 คิดอัตราดอกเบี้ ย MOR/MLR+1.25% แต่หากกู้ในวงเงิ น 20-100 ล้านบ าท

แล้วทำประกันชี วิตเพื่อประกันสินเชื่ อ คิดอัตราด อกเ บี้ยพิเศ ษ 2 ปีแรก = 4.00 ต่อปี

หลังจากนั้นกรณีหลักท รัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิ น คิดอัตราดอกเบี้ ย MOR/MLR+0.75%

และกรณีหลักทรั พย์ค้ำประกันตั้งแต่ 30% คิดอัตราดอกเบี้ ย MOR/MLR+1.00%

สินเชื่ อ GSB SMEs Startup No.1 จัดโปรโมชั่นในโอก าสครบรอบ 107 ปี ธนาค ารออมสิน

เพียงมีไอเดียและนวัตก รรมที่น่าสนใจ วงเงิ นกู้สูงสุด 10 ล้านบ าท หากทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่ อ

ใช้หลักทรั พย์ ค้ำประกันมากกว่า 50% ดอกเบี้ ยปีแรก 1.07% หลังจากนั้น MOR/MRR + 1.50% ต่อปี

“รา ยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่ อนไขที่ธนาค ารกำหนด

ลู กค้ าสามารถสอบถามร ายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเดินทางไปงานได้ที่ศูนย์ลู กค้ าสัมพันธ์ธนาค ารออมสิน โทร.1115

หรือสอบถามพนั กงานภายในบูธก่อนตัดสินใจทำธุรกร รมที่สนใจ โดยโปรโมชั่นที่ธนาค ารออมสินนำมาให้บริการในงานนี้

ทั้งหมดจะสอดคล้องกับรูปแบบของบูธที่สะท้อนความเป็นตัวตน “GSB Social Bank ธนาค ารออมสิน ธนาค ารเพื่อสังคม”

ดำเนินบทบ าทสำคัญในการส่งเสริมการออมเคียงคู่สังคมไทย พร้อมไปกับความมุ่งมั่นในการสร้างโอกา สให้คนไทยได้เข้าถึง

แหล่งเ งินทุนในระบบที่คิดดอกเบี้ ยไม่แพง เพื่อยกระดั บรา ยได้ ลดค่ าใช้จ่ าย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง” นายอิสระ กล่าว

Show More