ช าวบ้ านฮื อฮ า แ ห่ดูป ลีกล้ วยห อมต้นเดี ยวอ อก 2 ป ลี 2 เค รือ

เมื่ อวันที่ 12 ธันว าคม เพ จ ที มข่ าว มองเมื องปร าจีน ได้โพ สต์ข้อคว ามร ะบุว่า ปร าจี นบุรี – ชา วบ้ านฮื อฮา

แ ห่ดูป ลีกล้ วยหอมต้นเดี ยวอ อก 2 ปลี 2 เค รือ ตีเล ขเด็ ดกันยกใ หญ่ (เป็นคว ามเ ชื่อส่ วนบุ คคล

วันนี้ 12 ธันว าคม 2563 ผู้สื่ อข่ าวร ายงานว่า มีช าวบ้ านพากันแ ห่มาดูต้นกล้ วย หอมเขี ยว

อยู่ที่บ้ านคุณย ายบุ ตร ท องวัน อา ยุ 96 ปี อยู่บ้ านเ ลขที่ 38 ม.6 ต.ย่ านรี อ.กบิ นทร์บุรี จ.ปราจี นบุรี

ซึ่งป ลูกไว้หน้าบ้ านจำน วน 5 ต้นเป็นกล้ วยห อมเขี ยวทั้งห มด หนึ่งในจำนว นนั้นมีต้นห นึ่งที่ออ กป ลีผิ ดปกติ

และเค รือกล างต้น ที่ถูกตั ดไปแล้วครั้งหนึ่ง ได้ตั ดต้นทิ้งมานานหล ายเดื อนแล้วอีกด้วย จู่ๆปร ากฏว่ามีปลีโ ผล่ขึ้นมาใ หม่อีก

พอช าวบ้ านที่ทร าบข่ าว และเป็นช่ วงที่ใกล้วันห วยออก ชา วบ้ านจึงต่ างพากันนำเที ยน ธูป มากร าบไ หว้เ พื่อขอโ ชคล าภ

ต้นกล้ วยหอมที่บ้ านหลังดั งกล่ าว ซึ่งเป็นบ้ าน ขอ งคุณย าย บุ ตร ทองวัน อายุ 96 ปี ได้มีช าวบ้ านเดิ นทางมาขอโ ชคล าภ

กันอย่ างไม่ข าดส าย เพราะใ กล้วันห วยจะอ อก ตร วจส อบพบว่าต้นกล้ วยหอมที่ถูกตั ดแล้ว ที่กล างต้นมีปลีโผ ล่ออกมา 2 ปี

และมีลู กอีกจำน วน 11 หวี นอกจากนี้ที่เครื อของกล้ วยที่มีลู กกล้ วย มีกลี บคล้ ายกับด อกมะลิ สีข าว เป็นชั้ นๆ

สร้ างคว ามฮื อฮ าให้กับช าวบ้ าน ชา วบ้ านได้นำโ ทรศั พท์มาถ่ ายรูป พร้ อมกับส่ องหาตัวเล ขที่ลำต้นของต้นกล้ วยห อมด้วย

บ างร ายมองเห็นตั วต่างๆนาๆ (เป็นคว ามเ ชื่อของแต่ละบุ คคล) ทางด้ าน นา งจ วง ทอ งวัน อายุ 60 ปี ซึ่งเป็นลู กส าว

เล่ าให้ฟังว่า ตนกับแ ม่อยู่บ้ านนี้เพี ยง 2 คน ทีแ รกก็ไม่ได้สังเ กตว่ามีป ลีกล้ วยประหล าด โผ ล่ออกมาจากต้นที่ตั ดเอา

เค รือไปกินแล้วจนมีเพื่ อนบ้ านมาเห็น ก็เลยพูดป ากต่อป ากและมีช าวบ้ านแ ห่มาดูและขอโ ชคขอล าภกันอย่ างม ากมาย

เพราะเป็นช่ วงที่ใก ล้ออกสล าก คือ วันที่ 16 ธันว าคม 2563 ชา วบ้ านที่มาดู ต่ างคนก็ต่ างตีเ ลขกันไปต่ างๆนาๆ

มีทั้งเ ลขบ้ านที่พักอาศั ยคือ เล ขที่ 38 และ อายุคุ ณย ายเจ้ าของบ้ านวั ย 96 ปี ส่ว นกล้ วยมี 2 ป ลี และ 11 หวี

ส่วนเ ลขดั งกล่าวมีบร รดา พ่ อค้ า แ ม่ค้ า ที่นำสลา กกินแบ่ งรั ฐบ าลมาขา ย ต่า งก็ถูกกว้ านซื้ อเล ขดังกล่ าวไปจนหม ดแ ผง

ค าดว่าใกล้วันห วยจะออ กจะมีช าวบ้ านแ ห่พากันมาขอโ ชคล าภต้นกล้ วยนี้ กันอย่ างเนื องแน่นอย่ างแ น่นอน

ข้อมูลmumkhao

Show More