เปิ ดข้อสรุ ปชั ดเ จนให้ห ายส งสั ย คนละค รึ่งเ ฟส 2

ได้ข้อสรุ ปเรี ยบร้ อยสำหรับโค รงการที่ประชาช นช าวไท ยทั้งประเท ศรอค อย คนละค รึ่ง ในเฟ สที่2

โดยเมื่ อวันที่ 2ธ.ค.63 ที่ประชุ มคณะกร รมการศู นย์บริห ารสถานก ารณ์เศร ษฐกิจ(ศบศ.) ที่มี

พล.อ.ประยุ ทธ์ จัน ทร์โ อชา นา ยกฯ แล ะรมว.กล าโ หม เป็นประธ านการป ระชุม ได้มีม ติขย าย

โค รงก ารคนละค รึ่ง เฟ ส2 ไปอีก3เดื อนในปีหน้า พร้อ มกับโ ครงการเราเที่ ยวด้ วยกัน

ที่ได้มีการปรั บป รุงเงื่ อนไขเเละร ายละเอี ยดต่ างๆ ทั้งหม ดจะมีการนำเสน อที่ประชุ มคณะรั ฐมน ตรี

เพื่ อพิจ ารณาในสั ปด าห์ห น้าต่อไป

ก่อนห น้านี้มีกระเเ สข่ าวลื อว่า คนละค รึ่งเฟ ส2นั้น เตรี ยมลุ้ นที่จะได้รับเงิ นคนละ4,500บ าท สรุ ปเเล้วไม่เป็นคว ามจ ริง

ซึ่งที่ประชุ มศบศ. มีมติยื นยันว่า สำหรั บคนที่ลงทะเบี ยนเข้าโค รงการคนละค รึ่งในเฟ ส1แล้ว จำน วน 10 ล้า นคน

จะได้เ พิ่มอีกคนละ 500 บ าท และขย ายการใช้จ่ ายไปจนถึงมี.ค. 2564 (ไม่จำเป็ นต้องใช้ให้ค รบ

หมด3000 บ าทในเดื อนธันว าคมนี้) ส่วนผู้ที่จะลงทะเบี ยนให ม่ในเฟ สที่2 รับเพิ่ มอีก 5 ล้ านคน

จะได้ย อดเ งินใช้จ่ ายร ายละ 3,500 บ าท เบื้ องต้นค าดว่าจะเ ปิดเริ่ มลงทะเบี ยนวันที่ 16 ธ.ค. 63

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิ ทธิจากโ ครงการคนละค รึ่งเฟ ส1เเล้วนั้น จะมีการให้กดยื นยันต่อสิท ธิ์อัตโ นมัติ

ทางรั ฐบ าลจะมีการเพิ่ มปุ่มหรือส่งข้อคว าม ให้ผู้ลงทะเบี ยนเ ฟส 1 ยืนยั นว่า จะเข้าร่ วมมา ตรการต่อในระย ะที่สอ งหรือไม่

คนที่ได้สิ ทธิเฟ สเเ รก ไม่จำเป็นต้องรี บใช้ให้หมดภ ายในสิ้นปีนี้

ที่สำคั ญผู้ที่ได้ถูกตั ดสิ ทธิจากโค รงการคนละค รึ่ง เฟ ส1เนื่ องจากไม่ได้ใช้จ่า ยภา ยในระยะเว ลาที่โค รงการกำหน ดคือ14วัน

หลั งจากที่ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิไปแล้ว จะยังสามา รถลงทะเบี ยนคนละค รึ่งในเฟ ส2 ได้ มีกำหนดเ ริ่มใช้งา นได้ตั้ง

แต่วั นที่ 1 มกร าคม2564 ถึง 31 มีน าคม 2564

ชี้แจ งอีกที สำหรับ คนละค รึ่ง ที่จะให้ลงทะเบี ยน เฟ ส2เพิ่ มอีก 5 ล้า นคน (3,500บ)

สำหรั บคนที่พล าดเ ฟส 1 หรื อถูกตั ดสิ ทธิ และไม่ได้ร่ วมช้ อปดีมีคื น

เริ่ม 1 ม.ค- 31 มี.ค.64

สำห รับจะลงทะเบี ยนวันที่เ ท่าไรนั้น ให้แ น่นอนรอกระทร วงการค ลังแจ้ งอีกที หลังผ่ านครม.ค่ะ

บัต รสวัส ดิการแ ห่งรั ฐ ศบศ. เค าะเ พิ่มวงเ งินค่ าซื้ อสินค้ าอุปโ ภคบริโ ภคที่จำเป็น จำน วน 500 บ าท

ต่อค นต่ อเดื อน ระยะเว ลาทั้งสิ้น 3 เดื อน มกร าคมถึงเดื อนมีน าคม 2564

ข้อมูลsiamtopic

Show More