คณ ะพร ะธุด งค์ จากทั่ วทั้ งปร ะเ ทศ จำน วน 659 รู ป

เป็นภา พที่ส วยง ามมากทีเดี ยว สำหรั บพร ะที่อ อกเดิ นธุด งค์ เป็นแ ถวย าวเหยี ยด เมื่ อวันที่ 12 ธันว าคม

เพจ เหยี่ ยวข่าว ภูเ ก็ต Newshawk Phuket ได้โพ สต์ภ าพพ ร้อมร ะบุข้อคว ามว่า คณ ะพ ระธุด งค์ห มู่ใ หญ่

จากทั่ วทั้งประเท ศ จำน วน 659 รูป โด ยก ารนำ พระอาจา รย์จรัน อน งฺคโน โคร งการจา ริกธุด งค์

เผ ยแ พร่ธร รมเฉลิ มพระเกี ยรติ อุทย านธร รมดงย าง ขณ ะนี้จา ริกธุด งค์ผ่ านพื้ นที่จังหวั ดระน อง

พระให ญ่เมื องภูเ ก็ต สู่อ งค์พ ระป ฐมเจ ดีย์นครป ฐม

ภา พจาก เหยี่ ยวข่ าว ภูเ ก็ต Newshawk Phuket

ภา พจาก เหยี่ ยวข่ าว ภูเ ก็ต Newshawk Phuket

ภา พจาก เหยี่ ยวข่ าว ภูเ ก็ต Newshawk Phuket

ภา พจาก เหยี่ ยวข่ าว ภูเ ก็ต Newshawk Phuket

ข้อมูลmumkhao

Show More