คนละค รึ่ง เปิ ด 3 ขั้นต อน กดยื นยั นรั บเ งินเ พิ่ม

สำห รับ มา ตรการ คนละค รึ่ง เฟ ส 2 ขณะนี้เป็นที่แ น่ชั ดแ ล้วว่า สำห รับผู้ที่ยังไม่เคยได้รั บสิ ทธิจากมา ตรการ

คนละค รึ่ง มาก่ อนเลย หรือผู้ที่เคยลงทะเบี ยนเ พื่อรับสิ ทธิแต่ไม่สำเ ร็จ สามารถเริ่ มเข้าไปลงทะเบี ยนเ พื่อ

รั บสิ ทธิในมา ตรการคนละค รึ่ง เฟ ส 2 ได้ที่เว็ บไ ซต์ www.คนละค รึ่ง.com ในวันที่ 16 ธันว าคม 2563

เป็นต้ นไป จนกว่าจะค รบจำนวนสิ ทธิที่รั ฐบ าลตั้งไว้ในเ ฟส 2 ทั้งห มด 5 ล้ านสิ ทธิ

ทั้งนี้ในส่ วนของมา ตรการคนละค รึ่ง เฟ ส 2 ผู้ที่ได้รั บสิ ทธิ จะได้วงเงิ นใช้จ่ ายทั้งหมด 3,500 บ าท

ตล อดระย ะเวลา 3 เดื อน คือ ตั้ งแต่ 1 มกร าคม – 31 มีน าคม 2564 เงื่ อนไขต่างๆ

ก็เป็ นไปในลัก ษณะเดีย วกับเ ฟสแ รกสำห รับผู้ที่ได้สิ ทธิม าตรการ คนละค รึ่ง เฟ ส 1

หรือร อบแร กที่มีทั้งห มด 10 ล้ านคนนั้น ก็ได้รั บอ านิส งส์จากมา ตรการ คนละค รึ่ง เฟ ส 2 ด้ว ยเช่ นกัน

รั ฐบ าลได้ขย ายอายุม าตรการไปอีก 3 เดื อน คือ ตั้งแต่ 1 มกร าคม – 31 มีน าคม 2564

และได้เพิ่ มวงเงิ นให้อีก 500 บ าท จากเดิ มได้ตล อดม าตรการ 3,000 บ าท ทำให้วงเ งินร วมทั้งห มดเป็น 3,500 บ าท

ซึ่งในจำนว นเ งินเดิ มนั้น หากใช้ไม่ห มด รั ฐจะไม่ตั ดสิ ทธิ โดยจะต่ออา ยุไปจนสิ้ นสุดระ ยะเวลาเ ฟส 2 ส่ วน

สิ ทธิที่ได้รับเพิ่ มในมาต รการเ ฟส 2 นั้น จะเริ่ มใช้สิ ทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกร าคม 2564

เป็นต้ นไป จนถึ งวันที่ 31 มีน าคม 2564

ซึ่งผู้ที่ได้สิ ทธิในเ ฟสแ รกนั้น จะต้ องเข้าไปที่แ อพพ ลิเคชั่น เป๋ าตัง ซึ่งเป็นแอ พพลิเ คชั่นสำหรับใช้จ่ ายในมาต รการนี้

เพื่ อไปกดยื นยันสิ ทธิ โดยจะเข้าไปกดยื นยันได้ตั้งแ ต่วันที่ 16 ธันวา คม 2563 เป็นต้ นไปเช่นกัน

ขั้นต อนการกด ยืนยันสิ ทธิ สำ หรับผู้ที่เ คยได้สิ ทธิ คนละค รึ่ง เ ฟส

1 ดั งนี้ 1.เข้าสู่ G-Wallet บนแอ พพลิเค ชั่นเป๋ าตัง กดเ ข้าไปที่เม นูคนละค รึ่ง

2.กดย อมรับเงื่ อนไข และรั บสิ ทธิ

3.หน้าจอจะแส ดงผลการรับสิ ทธิ

ทั้งนี้ ผู้ที่ไ ด้รับสิ ทธิ คนละค รึ่ง ในเฟ สแ รก เตรี ยมตัวกดรั บสิ ทธิเ พิ่มเ งินอีก 500 บ าท ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันว าคม 2563 เป็นต้ นไป

ข้อมูลsiamtoday

Show More