ข่า วดี สป สช. เพิ่ มสิ ทธิปร ะโย ชน์บั ตรท อง 6 ร ายการ

สำนั กงานส ายสุขภ าพแห่ งช าติได้ให้ข้อ มูลว่าในที่ประ ชุมได้เห็นช อบ

ให้เพิ่ มสิท ธิป ระโยช น์ให้กั บผู้ใช้บริก ารทอ งอีก 6 ร ายการบ ดบั งอาก าศ – ตร วจส อบ – อุปก รณ์ – หั วใจ

– ตรว จสอบแ ลบคั ด – คั ดกร องการ ได้ยิ นเด็ กแ รกเกิ ด – ประส าทหูเที ยมเห็นชอบห ลักการใช้

ระบ บในผู้ป่ วย 4 โ รคก ลัวกินสั นไมเก รนและโร คลมชั กเส นอคกก.

พัฒ นาบั ญชีย าหลั กแห่ งช าติเดิ นหน้าต่อไป

วันนี้ (12 ธ . ค.) ศู นย์กำจั ดข่ าวร้ ายประเท ศเปิ ดเผ ยว่าต ามที่มีข่ าวในสื่ อเกี่ ยวกับประเด็ นเรื่ องสปสช.

เพิ่ มสิ ทธิป ระโยช น์บั ตรทอง 6 รา ยการทางศู นย์ข่ าวปล อ มได้ทำการตร วจสอบโ ดยสังเ ขป

สุขภ าพแ ห่งช าติ (สปสช.) พบว่าประเด็ นดังกล่ าวเป็นข้ อมูลจริ ง

ที่ประ ชุมคณะกร รมการ บริ ษัท สุขภ าพแ ห่งช าติเมื่อวันที่ 9 ธันว าคม 2563

ได้มีมติเห็ นชอบเพิ่ มสิ ทธิปร ะโยช น์ให้กับผู้มีสิ ทธิสุขภ าพแห่ งช าติ (บัต รทอง) อีก 6 รา ยการซึ่งประก อบด้ วย

1. การตร วจส อบการฉ ายรั งสีในผู้ โร คไวรั ส ตั บอ่ อนกล างและร ะยะท้ าย

2. การต รวจสอบ HLA-B * 5801 ก่อ นให้ย า Allopurinol ในผู้ป่ วยโร คเก าร ายใหม่

3. รา ยการอุป กรณ์ Extracorporeal Membrane Oxygenator (ECMO) ในการรักษ าโ รค หั วใจและ / หรือโ รคล้ มเ หลว

4. การตร วจสอบวิเค ราะห์แ ละตร วจส อบสถานก ารณ์ด้ วยการต รวจเอ กซเร ย์ตรว จสอบ

ในทุกก ลุ่มและการต รวจทางห้องปฏิ บัติการด้วยวิธีก ารทดส อบโมเ ลกุล ได้แ ก่ PCR

แบ บเรี ยลไ ทม์ (Xpert MTB / RIF), Real-time PCR MTB / MDR, TB-LAMP , LPA

5. การตร วจคั ดกร องการได้ยิ นในเด็ กแ รกเกิ ดบ้ านและ

6. รา ยการอุป กรณ์หูหูเที ยมสำห รับการเจ าะหูหูเที ยมในเด็ กน้อยกว่า 5 ปีที่มีระดั บการไ ด้ยิน 90 dB ขึ้นไปและ ไม่ฝึ กภาษ ามือ

สิ ทธิประโ ยช น์ 6 ร ายการแล้วสปสช. ได้เห็นช อบหลั กการกรณีใช้น้ำมั นในผู้ป่ว ยโร คกินสั นและไมเ กรน

และสา รเส พติ ดในผู้ป่ ว ยโร คลมชั กและถึงขั้นต่อท้ ายซึ่ งจะนำเข้าสู่ค ณะผู้ศึ กษาย าหลักแ ห่งช าติต่อไปโ ดยการเ พิ่ม

สิท ธิประโยช น์ในครั้งนี้ผ่านการศึ กษาทางวิช าการและภ ายในความคุ้ มค่ าทางธร รมทั้งสองฝ่ ายของหน่ วยงานและหน่ วยงาน

เพื่อพิจาร ณาความพ ร้อมของร ะบบแ นวทางการปฏิ บัติ (แนวทาง) รวมถึงข้ อควรร ะวังอย่ า งละเอี ยด สปสช.

จะใช้สตรี ทและการป กคร องอย่ างคุ้มค่ าทุกบ าททุกส ตางค์เพื่ อให้ผู้ใช้ท องได้รับป ระโยช น์มากที่สุด

และเพื่ อให้ได้รับข้ อมูลข่ าวส ารจากสถ านที่ดูแ ลสุข ภาพแ ห่งช าติสา มารถติ ดต าม

ได้ที่เว็ บไซต์ www .nhso.go.th หรื อโ ทร. 02 1414000

ข้อมูลphurlenlen

Show More