กรุ งไทย เงิ นด่ว นยื ม เงิ นสด 10,000 ผ่ านตู้ ATM ไม่ต้ องโอ นก่อน

วิธีแ รก

ยื มเงิ นผ่านบั ตร ATM กรุงไ ทย (สห กรณ์)

กรณีแ รก บั ตร ATM ธนาค าร กรุงไทย สามารถ ใช้ยื มเงิ น ฉุ กเฉิ นเอง ผ่านตู้ ATM ได้ โดยหากเป็นส มาชิก

สห กรณ์ ออ มทรั พย์ ซึ่ง ขั้นตอน ในการ ยืมเงิ น ผ่านบัตร ATM กรุงไทย ด้วยวิธีนี้นั้น ก็สามารถ ทำได้ ง่ายๆ ดังนี้

1. ให้เสี ยบ บัตร ATM กรุงไทย เข้าตู้, กดรหัส แล้วเลือก บริก ารอื่นๆ

2. เลื อกบริการอื่นๆ อีกครั้ง แล้วกดที่ สห กรณ์ออมทรั พย์

3. กดรับเงิ นกู้ แล้วระบุจำนวนเงิ น ที่ต้องการกู้

4. รอรับส ลิป โดยการยื มเงิ น ผ่านบัตร ATM จะโอนเข้าบั ญชี เงิ นฝาก ธนาค าร

5. ถอนเงิ น ที่ยื มมาได้เลย

ทั้งนี้ การยื มเงิ นผ่าน บั ตร ATM กรุงไทย ด้วยวิธีนี้ ได้เฉพาะ ผู้ที่อ อมเงิ น กับส หกรณ์ ที่เป็นสม าชิกอยู่เท่านั้นนะครับ

วิธีส อง

ยืมเงิ นผ่านบั ตร ATM กรุงไ ทย (บัตรเงิ นด่วนกรุงไ ทย)

กร ณีสอง เป็นการ ยื มเงิ น จากตู้ ATM (ที่หลายท่าน เรี ยกว่ายื มเงิ น จากบัตร ATM กรุงไ ทย)

ผ่านบั ตรกดเงิ นสด KTC Proud โดยท่าน สาม ารถ สมัคร เพื่อใช้ยื มเงิ น ด่ว นผ่าน ตู้ ATM

ได้สะด วก และ เร็วมากๆ ในอัต รา ดอกเ บี้ย ที่ต่ำกว่า การกู้น อกร ะบบ

โดยท่าน สาม ารถ สมั ครบั ตร กดเงิ นสด KTC Proud (บั ตร เงิ นด่ วน) ได้ แค่เพี ยงท่าน มีร ายได้

สูงกว่าเดื อนละ 12,000 บ าท และ มีอา ยุงาน ในที่ปัจ จุบันมากกว่า 4 เดื อนขึ้นไป เพื่อเป็นการ

ใช้ ยื มเงิ น ที่ตู้ ATM ผ่า นบั ตร KTC Proud ในย ามฉุ กเฉิ น

นอกจากนั้น ก็ยังสามารถเ บิก-ถ อน เ งินสด ออนไล น์ ผ่านแ อพ KTC Mobile โอ นเข้า

บัญชี ก็ยังได้ และยังสามารถ ใช้ผ่อน ชำระ 0% หรือ ผ่อนแบบ มี ดอกเ บี้ย ได้นานสูงสุด ถึง 24 เดือน กันเลย ทีเดียว

ทังนี้ ทางด้าน KTC ก็ได้อ อกมาแจ้งว่า การสมั ครนี้ ไม่มีค่ าธร รมเนียม ตลอดชีพ มีวงเงิ น

อนุ มัติสูงสุด 5 เท่า ของร ายได้ (10,000-3 ล้านบ าท) โดยท่านส ามารถ รอทราบผล อนุ มัติ ได้ ภายใน 5 วันทำการ

เมื่อสมั คร บั ตร KTC Proud แล้ว (ทางไปสมั คร: KTC Proud มีโปร ดอกเ บี้ย 0.93% ต่อเดือน)

จะได้รับเงิ นสด ก้อนแรก โอน เข้าบั ญชีของคุณ ภายใน 1 วันหลัง อนุ มัติ

หลั งจากนั้น จะได้รับ บั ตรประมาณ 7 วันทำการ (ต่างจังหวัดประมาณ 15 วันทำก าร)

หลั งจากนั้น ก็จะ สาม ารถ ใช้บั ตร KTC Proud นี้ ในการยื มเงิ น ที่ตู้ ATM ธนาค าร กรุงไ ทย และ ตู้ ATM ธนาค าร อื่นๆ ได้เลย

ข้อมูลphurlenlen

Show More