วิธีสมั ครยื มเ งิน 5,000-30,000 แ อป Dolfin อนุ มัติได้เงิ นใช้ใน 5 น าที

เพิ่งเ ปิดตัวกันสดๆ ร้อ นๆ กับ บริก าร สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ผ่า นแ อป Dolfin ที่ชื่อว่า Dolfin Money I KBank

สินเ ชื่อเ งินให้กู้ยื ม ที่เกิ ดจากคว ามร่วมมื อของ Central JD Fintech ที่ไปจับมื อกับ KBank

เพื่อเปิ ดบริก ารให ม่ชูความเป็นสินเชื่ อส่วนบุค คลบ นดิจิทัลแพ ลตฟ อร์มเต็ มรูปแ บบมีวง เงิ นกู้ยื ม

อนุ มัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของร ายได้ สูงสุ ดไม่เกิน 1.5 ล้ านบ าท

Dolfin Money I KBank สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม ผ่านแ อป Dolfin มีวง เงิ นกู้ยื ม

อนุ มัติสูงสุ ดไม่เกิน 5 เท่ าของร ายได้ สูงสุ ดไม่เ กิน 1.5 ล้ านบ าท หรือจะ

กู้ยื มเ งิน ที่ 5,000 – 30,000 บ าทก็ได้เช่ นกัน ขึ้นอยู่กับการพิ จารณาจากรา ยได้

และค วามสามารถในการชำระห นี้ สามารถส มัครขอ กู้ยื มเงิ น ได้ทุกอาชีพ ใครที่สงสั ยว่าสมั ครยังไง วันนี้ แอ ดบัง มีวิธีมาบอก !

คุณสม บัติสมั คร สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม Dolfin Money I KBank

อายุระห ว่าง 21-70 ปี

สัญชา ติไทย

มีแ อป Dolfin ที่สมั ครใช้งานและยืนยันตั วตนสำเร็จ

มีแ อป K PLUS พร้อ มลงทะเบี ยนใช้งานบนมือถือที่ทำการสมั ครใช้บริก าร Dolfin Money

ขั้นตอนส มัคร กู้ยื มเ งิน Dolfin Money by KBank

ก่อนอื่นด าวโ หลด แอ ป Dolfin กันก่อนนะจ้า

1.กดปุ่มสมั ครใช้งาน

สำห รับผู้ที่ยังไม่เค ยมีบัญชีดอ ลฟิน สาม ารถกดปุ่ม ‘สมั ครใช้งาน’

2.กร อกเบอ ร์โทรศั พท์มือถือ และกดปุ่มยื นยัน

เพื่อค วามปล อดภั ยในการสมั ครใช้งานแอ ปดอ ลฟินและยื นยันตัวตนว่าเป็นเจ้ าของมือถือที่กำลังจะสมั คร

3.กรอ กร หัสยื นยันที่ได้รับทาง SMS

กร อกรหั สยื นยัน (OTP) ที่ Dolfin ได้ส่งให้ทาง SMS

หากไม่ได้รับรหั สยื นยัน สาม ารถกดขอได้ใหม่เมื่ อครบ 1 นาที

4.ตั้งค่ าการล็ อกแ อป

เพื่อป้ องกันการเข้าใช้งานบั ญชีของคุณจากบุ คคลอื่นและป ลอดภั ยมากยิ่ งขึ้นด้วย

รูปแ บบวอลเ ล็ทล็ อกแ บบต่างๆ เช่น การสแ กนล ายนิ้ วมือ หรือการสแ กนใบห น้า

5.สแ กนบั ตรประชาช น

เพื่อค วามปล อดภั ยในการสมั ครใช้งานแ อป Dolfin และเป็นไปตามมาต รการของ

ธนาค ารแห่ งประเทศไ ทยในการยืนยั นตัวตนด้วยบั ตรประชาช น ซึ่งข้ อมูลส่วนตั วต่างๆ

จะถูกเ ก็บไว้อย่ างป ลอดภั ยตามนโยบ ายการจัดกา รข้ อมูลส่ว นบุค คล

สแ กนบั ตรประชาช น ด้านหน้า

เมื่อสแก นเรีย บร้อย แอป จะบอกให้ผู้ใช้งานพ ลิกเพื่ อสแก นด้านหลังบั ตรต่อ

สแ กนบั ตรประชาช น ด้านหลัง

ตร วจสอบข้อมูล และกร อกข้อมูลเพิ่ มเติมต่างๆ ให้คร บถ้วน

6.สแก นใบห น้า

เลือก สแก นใบห น้า เพื่อยืนยั นตัวตนว่าผู้ใช้งานเป็นบุค คลคนเดี ยวกันกับเจ้าของบั ตรประชาช นที่ได้ทำการสแก นก่อนหน้า

กระพ ริบตา 1 ครั้ง เพื่อเริ่มทำการสแ กนใบห น้า

7.สมั ครใช้งานสำเ ร็จ

เพียงเท่านี้ก็เส ร็จเรีย บร้อยแล้ว สามารถเพ ลิดเพ ลินกับการใช้จ่า ยผ่านแ อป Dolfin ได้เลย

8.ตั้งร หัส PIN

ตั้งร หัส PIN เพื่อใช้ในการเข้าใช้งานแ อปดอ ลฟิน จะจ่ ายเ งิน หรือว่ายื นยันการทำร ายการต่างๆ

ที่เกิ ดขึ้นภายในแ อป Dolfin และยื นยันร หัส PIN อีกค รั้งเพื่อคว ามถูกต้อง

ข้อมูลbang-jaab

Show More