ลงสมั คร คนละค รึ่ง เฟ ส 2 ได้ไ หม คลั งตอบ คนโ ดนตั ดสิ ทธิ คนละค รึ่ง รอ บแ รก

9 ธันว าคม 2563 เฟ ซบุ๊ก สถานีข่ าวกระทร วงการค ลัง : Ministry of Finance News Station ได้ยืนยั นแล้วว่า

ผู้ที่ถู กตั ดสิ ทธิเนื่ องจากไม่ได้ใช้สิ ทธิในโ ครงการคนละค รึ่ง รอบ แรก สามา รถลงทะเบี ยนคนละค รึ่ง เฟส 2 ได้ใ หม่

โดยในครั้งนี้จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยน ในวันที่ 16 ธันวา คม 2563 เป็นต้นไป รับเพิ่ มอีก 5 ล้ านคน ได้วงเ งิน 3,500 บ าท

สามา รถใช้ซื้ อสินค้ าทั่วไป ที่ผู้ได้รับสิ ทธิต้องจ่ ายเงิ นครึ่ งหนึ่ง อีกครึ่ งหนึ่งรั ฐเป็นคนออ กให้ แต่ละวันจำกัดวงเงิ นที่รั ฐอ อก

ให้ไม่เ กิน 150 บ าท และเ ริ่มใช้จ่ ายได้ในวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564

คุณสมบั ติของผู้ที่ต้องการลงทะเบี ยน คนละค รึ่ง เฟส 2

มีสั ญช าติไทย อายุ 18 ปีบริ บูรณ์ขึ้นไป

มีบั ตรประจำตัวป ระชาช น

ไม่ใช่ผู้มีบั ตรสวัสดิก ารแห่งรั ฐ

ผู้ใช้สิ ทธิโค รงกา รคนละค รึ่ง ระยะแ รก และระ ยะที่ 2 จะไม่สามา รถใช้สิ ทธิมา ตรการช้ อปดีมีคื นได้

ข้อมูลphurlenlen

Show More