ดูเงื่ อนไขเ ติมเงิ น 1,500 บ าท บั ตรคนจ น บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

เช็ คเงื่ อนไขเ ติมเงิ น 1500 บาท “บั ตรคนจ น บัตรสวั สดิการแห่ งรั ฐ” เฟส 2

ก่อนเริ่มรับเงิ นงว ดแ รกเดื อน ม.ค. 64 ยิงย าว 3 เดื อนถึง มี.ค.

เมื่ อวานนี้ (8 ธ.ค. 63) คณะรั ฐมนตรี (ครม.) อนุ มัติ โคร งการเพิ่ มกำลัง ซื้อให้

แก่ ผู้มีบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ เฟสที่ 2 ด้ วยวงเงิ นกู้ไม่เ กิน 20,635 ล้านบ าท

โค รงการเพิ่มกำลังซื้ อให้แ ก่ผู้มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐได้ผ่านคว ามเห็ นชอบจาก ครม. แล้ว

จะเพิ่ มวงเงิ นค่ าซื้ อสินค้ าอุปโ ภคบริโ ภคที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึ กษา และวัตถุ ดิบเพื่อเกษ ตรกร รมให้แ ก่ผู้ถือ

บั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ บัต รคนจ น 14 ล้านคน จำนวน 500 บ าทต่อคนต่อเดื อน เป็นระย ะเวลา 3 เดื อน

ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับเ งินเ พิ่ม 500 บ าท

จา กปกติ 300 บ าท รวมเป็น 800 บ าทต่อเดื อน

ผู้ถือบั ตรส วัสดิการแ ห่งรั ฐที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับเ งินเพิ่ม 500 บ าท

จากป กติ 200 บ าท รวมเป็น 700 บ าทต่อเดื อน

เ งื่อนไขรับ 1500 บ าท “บั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ บัตรคนจ น”

ใครมีสิ ทธิ์ได้รับเ งินเพิ่มเ ติมในรอบนี้?

ผู้มีร ายได้น้อยที่ถือ บั ตรคน จ น บัต รสวัสดิ การแห่งรั ฐ “ทุกคน” โดยทั้งประเ ทศมีผู้ถือบั ตรฯ ทั้งหมดเ กือบ 14 ล้า นคน

ได้เงิ นเพิ่ มคนละเท่า ไหร่?

โค รงการดังกล่ าว จะเพิ่ มวงเงิ นซื้อสินค้ าให้ผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ 500 บ าทต่อคนต่อเดื อน เป็นเว ลา 3 เดื อนติ ดต่อกัน

หรือร วมแล้ว 1,500 บ าท จากป กติผู้ถือบั ตรฯ จะได้รับวงเงิ น

ซื้ อสินค้ าอุปโ ภคบริโ ภคจำน วน 200-300 บ าทต่อเดื อน มีร ายละเอีย ดดังนี้

ก ลุ่มที่ 1 ร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จำนวน 3.6 ล้ านคน

ป กติได้รับวงเงิ นซื้อสินค้ าอยู่ที่ 300 บ าทต่อเดื อน จะเพิ่ มเป็น 800 บ าทต่อเดื อน

กลุ่ มที่ 2 ร ายได้เกิน 30,000 บ าทต่อปี จำนวน 10.3 ล้า นคน

ปก ติได้รับวงเงิ นซื้ อสินค้ าอยู่ที่ 200 บ าทต่อเดื อน จะเพิ่มเป็น 700 บ าทต่อเดื อน

กดเป็นเงิ นสดได้ไ หม?

ผู้ถือ บัต รคนจ น บัต รสวัส ดิการแห่งรั ฐ ไม่สาม ารถกดวงเ งิน 500 บ าท ดังกล่ าวนำมาใช้เป็นเงิ นสดได้

และห ากใช้เห ลือ ก็ไม่สา มารถทบเป็นวงเ งินซื้ อสินค้ าในรอบเดื อนถัดไป

แล้วใช้วงเงิ นได้ที่ไห น?

วงเ งินดังกล่าวสา มารถนำไปใช้ที่ ร้า นธงฟ้ าประ ชารั ฐ ที่รับชำระค่ าสินค้ าอุปโภ คบริโ ภค

ผ่ านเครื่ องรับชำระเงิ นอิเล็ กทร อนิกส์ (EDC) หรือร้านค้ าที่รั บชำระเงิ นผ่ าน แอพฯ ถุงเ งินประชารั ฐ

ได้เ งินบั ตรคนจ นเพิ่ม 500 บ าทแล้ว จะลงทะเบี ย น “คนละครึ่ง” ได้อีกห รือไม่?

ผู้ถือ บัต รคนจ น บั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ ไม่มีสิ ทธิ์เข้าร่ วมโ ครงการรั บแจ กเงิ น 3,500 บ าท

หรือ โค รงการคนละค รึ่ง เนื่ องจากถื อว่าได้รับค วามช่วยเหลื อแล้ว

ข้อมูลphurlenlen

Show More