รู้ไว้ มีประโย ชน์วิธีดูย อดเงิ นสะส มประกั นสังคมไ ด้ง่ ายนิดเดี ยว

เงิ นค่ าประกั นสังคม ที่เราต้องจ่า ยทุกๆเดื อน จากเ งินเดื อนของเรานั้น ทางประกั นสังคม ไม่ได้มีการหั กไปแบ บเป ล่าๆ

แต่ที่หั กไปนั้น คือสิ ทธิต่างๆที่เราต้องได้ ซึ่งทั้งห มดนั้น ก็รวมค่ าการรักษ าพย าบ าลด้วย

และ รว มไปถึง เงิ นสำหรับต อนที่ต กงานหรือว่า งงาน และ ตอนที่ชร าอีกด้วย

แต่ทุ กคน เคยได้เ ข้าไปเช็ คกันรึเป ล่าว่า เ งินประกั นสังคม ที่เราต้ องเสี ยไปนั้น

ได้กันเท่ าไหร่แล้ว ซึ่งมีน้อยคน ที่จะรู้ ว่ามีการเ ช็คกันยังไง

วันนี้แ อดมิน จะมาบอก วิธีก ารเช็ ค ยอดเงิ นสะส มของ ประกันสั งคมกัน พร้ อมแล้ วเราไปดูกันได้เลย

(1.) ขั้นต อนแ รก ให้เราเข้าไปที่เ ว็บไ ซต์ sso.go.th และล๊ อกอิน เข้าสู่ระบบ ให้เส ร็จเรี ยบร้อย

(2.) ทำการไส่ หม ายเ ลขบั ตรประจำตัวปร ะชาช น และ รหั สผ่ าน ให้เรี ยบร้อย

(สำหรั บใคร ที่ไม่ได้เป็นสม าชิก ก็ให้ทำการ ลงทะเบี ยนให้เ รียบร้อย และ จะมีการให้เ รานั้น

ยืนยั นตัวตน ผ่านท างหม ายเ ลขโทรศั พท์มือถือข องเรา)

(3.) หลังจากที่เรา เข้า สู่ระบบ เป็นที่เรี ยบร้อย ให้ไปที่ เมนู ผู้ประกั นตน ตา มรูป

(4.) วิธีเช็ คย อดเงิ นส ะสม ประกั นสั งคม ให้ไปดูที่เ มนู ข้อ มูลก ารส่งเงิ นส มทบ

พอเร าเข้าไปดู จะเห็นปร ะวัติของการส่งเงิ น ในแต่ละเดื อน ที่เราจ่ ายไป

เงิ นในส่ วนนี้ จะแบ่งเอาไว้ 3 ส่วน คือ…

1. ใว้สำหรับเ วลาที่เรา เจ็บป่ วย

2. ใว้สำหรั บตอนที่เรา ชร าภาพ

3. ใว้สำหรับ เวลาที่เร าว่ างงาน

ลองเ ข้าไปดู แล้วเราสาม ารถ วางแผ นการใช้ชี วิต ได้เ ลย เพร าะในต อนที่เ รา

อายุค รบ 55 ปี เราสา มารถทำเรื่ อง เพื่อข อรับเ งินในส่ วนนี้ได้เลย

ทั้งห มดนี้ เป็นสิ่ งที่คนทำ ประกั นสังคม ควรที่จะรู้ ว่าเงิ นที่เรา สะสมไปในประ กันสังคมนั้น ได้เท่ าไ หร่กันแล้ว

ในย ามที่เราเ จ็บป่ วย และ ว่ างงาน จะได้มีเงิ นในส่วนนี้ค อยช่วย ซึ่งก็แ น่น อนว่า

คนที่เป็นพนั กงานบริ ษัทนั้น ตองมีป ระกันสั งคม ลองเข้าไปเช็ คกันดูนะ

ข้อมูลphurlenlen

Show More