ราค าท องล่าสุ ดวันนี้

วันที่ 14 ธันวา คม 2563 ผู้สื่อข่า วร ายงานว่า สมาคมค้ าทอ งคำรา ยงาน ราค าทอง ไทย ครั้งที่ 1

เมื่ อเ วลา 09.28 น. โด ยราค าทองล่าสุ ดวันนี้ ได้มีการปรั บลงอีก 50 บ าท

หลั งจากที่ราค าทองได้ร่ วงลงไป เหลื อไม่ถึงบ าทละส องห มื่นเจ็ ดพัน โดยวันนี้ท องคำแ ท่ง

รับซื้ อบ าทละ 26,100 ข ายอ อกบ าทละ 26,200 บาท ส่วนทอง รูปพร รณ

รับซื้ อบ าทละ 25,635.56 ข ายอ อกบ าทละ 26,700 บ าท

คำแน ะนำสำหรับ ผู้ที่จะซื้อท องคำ เราต้องสังเก ตุอะไรบ้ างนั้น เรามีคำแน ะนำจาก สคบ

ซึ่งร ายละเอี ยดเหล่ านี้ผู้บริโ ภคทุกท่ าน พึงต้องรู้และสังเ กตุเมื่อเวลาไปซื้อ ทองตามร้ านทองต่างๆ

ซึ่งนอ กจากร้ านข ายทองต้องติ ดสล ากสินค้ าถูกต้องและชั ดเจ นแล้ว ยังมี 5 ข้อสำ คัญที่ต้ องรู้ไว้

5 ข้อค วรรู้ก่อนซื้ อท อง

1 ร้า นทองต้องแส ดงราค าข ายทองแ ท่งและท องรูปพรร ณของแต่ละวันชั ดเจน

มีการแส ดงราค ารับซื้ อคื น และมีการแส ดงค่ ากำเห น็จ ซึ่งค่ ากำเห น็จอา จจะไม่ได้ติ ดที่หน้าร้าน แต่ติ ดอยู่ในถ าด

2 มีป้ ายบอกประเภ ทสินค้ าชัดเ จนว่าเป็นส ร้อย แห วน กำไล

3 มีการร ะบุชัดเจ นว่า มีเป อร์เ ซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เป อร์เซ็ นต์ หรือ 99.99 เปอ ร์เซ็ นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้ อทองคำทุกชิ้ นจะต้องมีโ ลโก้ของโ รงงานผู้ผลิต

5 ต้องร ะบุน้ำห นักของทองแต่ละชิ้ นให้ชั ดเ จน

ข้อมูลsiamtopic

Show More